FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 31. 3. 2021
 Č.j.: 7/OD/910/2021

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2021

o realizaci Kariérního řádu ČVUT na Fakultě stavební

 

K provedení čl. 1 odst. 5 Kariérního řádu Českého vysokého učení technického v Praze vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

 

Článek 1
Předmět úpravy

Toto opatření podrobněji upravuje některá ustanovení Kariérního řádu ČVUT (dále jen "KŘ") podle specifických podmínek Fakulty stavební ČVUT (dále jen "fakulta").

 

Článek 2
Pracovní pozice

 1. Fakulta zavádí podle čl. 2 odst. 2 KŘ pro akademické pracovníky tyto pracovní pozice:
  a) profesor,
  b) docent,
  c) odborný asistent,
  d) lektor,
  e) asistent.
 2. Fakulta zavádí podle čl. 2 odst. 3 KŘ pro neakademické pracovníky podílející se na pedagogické a/nebo tvůrčí činnosti tuto pracovní pozici:
  - vědecký pracovník.
 3. Pro zařazení na pracovní pozice odborný asistent nebo lektor je nezbytným předpokladem dosažení titulu Ph.D., CSc., Dr. nebo dosažení srovnatelného titulu v zahraničí. Ve výjimečných případech může děkan zařadit na základě žádosti vedoucího pracoviště na výše uvedené pozice též pracovníka bez požadovaného titulu, který dosáhl významných tvůrčích úspěchů.

 

Článek 3
Hodnocení pracovníků

 1. Pracovníci zařazení na pozicích uvedených v čl. 2 jsou periodicky hodnoceni podle čl. 7 KŘ vedoucími pracovišť. Vedoucí pracovišť jsou hodnoceni děkanem.
 2. Při hodnocení se použijí zejména tato kritéria (zejména jejich kvalita):
  - pedagogická činnost,
  - vědecká, umělecká nebo jiná tvůrčí činnost,
  - vedení studentů doktorského studia,
  - přenos poznatků do praxe,
  - přenos praktických poznatků do pedagogické činnosti,
  - úspěšnost v získávání finančních prostředků,
  - internacionalizace,
  - činnost prospěšná fakultě.
 3. Při hodnocení lze využít též např. databázi V3S, hodnocení výuky studenty, kvantifikovaná kritéria pro habilitační a jmenovací řízení.
 4. Hodnocení se pro jednotlivé pracovní pozice provádí s následující periodicitou:
  - profesoři a vědečtí pracovníci kategorie R4 – 6 let,
  - docenti a vědečtí pracovníci kategorie R3 – 4 roky,
  - ostatní pracovníci – 2 roky,
  - vědečtí pracovníci, jejichž pracovněprávní vztah se týká výhradně práce na projektu
  - v návaznosti na termíny řešení projektu.
 5. Habilitační nebo jmenovací řízení nahrazuje jedno periodické hodnocení.
 6. Po nástupu do pracovního poměru se provádí hodnocení pracovníka až po uplynutí dvou let.
 7. Zápis z hodnocení je součástí osobního spisu zaměstnance, který je uložen na Osobním oddělení fakulty.

 

Článek 4
Přechodná ustanovení

 1. Vedoucí pracovišť provedou první periodické hodnocení všech pracovníků podle čl. 3 nejpozději do 30. 9. 2022. Hodnocení vedoucích pracovníků provede děkan nejpozději do 31. 12. 2022.
 2. Pracovníci, kteří byli při zahájení účinnosti tohoto opatření zařazeni na pracovní pozici odborný asistent, zůstávají i nadále zařazení na této pozici, i když nesplňují požadavky uvedené v čl. 2 odst. 3.
 3. Pracovníci zařazení na pracovní pozici odborný asistent mohou požádat prostřednictvím vedoucího pracoviště o přeřazení na pozici lektor.

 

Článek 5
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření děkana bylo projednáno Akademickým senátem fakulty dne 31. 3. 2021.
 2. Toto opatření děkana nabývá účinnosti dne 1. 4. 2021.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r.
děkan