Statut medaile prof. Bažanta

  1. Medaile prof. Bažanta se uděluje jako nejvyšší ocenění jednotlivcům za vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a tvůrčí činnost na Fakultě stavební.

  2. Medaile je oceněním jednostupňovým, v jediné kategorii. Stejné osobě nelze medaili udělit opakovaně.

  3. Návrhy na ocenění předkládá písemně člen grémia děkana fakulty nebo člen Vědecké rady fakulty. Součástí návrhu je stručné hodnocení navrhované osoby včetně uvedení vědeckých, výzkumných, vývojových, uměleckých a tvůrčích zásluh a kvalit a důvody pro udělení. Navrhovaná osoba musí splňovat podmínku v souhrnu nejméně 10 let trvání pracovního poměru na fakultě. V mimořádných odůvodněných případech může být ocenění uděleno i význačným osobnostem mimo fakultu, které se zasloužily zvláště o rozvoj vědecké, výzkumné, umělecké a další obdobné činnosti fakulty. Příležitost pro udělování medaile prof. Bažanta a termín k předložení návrhů určuje a vyhlašuje děkan fakulty.

  4. Medaili prof. Bažanta uděluje výrazným osobnostem děkan fakulty zpravidla při příležitosti ocenění nejlepších akademických pracovníků fakulty, po předchozím projednání v kolegiu děkana fakulty a po schválení Vědeckou radou fakulty.

  5. Jménem Vědecké rady fakulty medaili předává děkan fakulty nebo jím pověřený zástupce.

  6. K medaili se předává pamětní list, podepsaný děkanem fakulty.

  7. Udělení medaile není spojeno s finanční odměnou.

  8. Fakulta vede evidenci držitelů medaile pro archivní účely. Udělení medaile se jmenovitě zveřejňuje ve výroční zprávě fakulty za příslušný rok. Evidenci udělených medailí zabezpečuje sekretariát děkana fakulty. Medaile se uděluje od roku 2006.

 

Praha, 1. listopadu 2006

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
děkan fakulty


Formulář:
Návrh na udělení medaile prof. Bažanta za vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a tvůrčí činnost    DOC ; PDF


 

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Bažant

25.11.1879 - 1.9.1954

 

 

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Bažant se narodil 25. listopadu 1879 v Prostějově, zemřel 1. září 1954. Byl absolventem České vysoké školy technické v Praze, kde také od r. 1902 působil nejprve jako asistent, doktorskou hodnost získal v r. 1904, poté jako soukromý docent začal přednášet od r. 1906. Byl jmenován mimořádným profesorem v r. 1909 pro obor stavebné mechaniky a pružnosti, v r. 1917 se stal profesorem řádným na tehdejší Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Od roku 1924 byl řádným členem České akademie věd a umění. V letech 1920-1923 působil jako první generální tajemník Masarykovy akademie práce. Dále byl členem Královské české společnosti nauk, Národní rady badatelské a dopisujícím členem Akademie technických nauk ve Varšavě. V letech 1917-1918 a 1930-1931 byl Zdeněk Bažant děkanem Vysoké školy inženýrského stavitelství, v letech 1923-1924 a 1945-1946 rektorem ČVUT v Praze. Ihned po otevření vysokých škol se vrátil ke své pedagogické práci a ujal se redaktorství časopisu Technický obzor. Roku 1948 byl vyznamenán státní cenou za technickou literaturu. Již při založení Československé akademie věd roku 1952 byl jmenován akademikem. Těžiště vědecké práce akademika Bažanta spočívá v propracování teorie nosníků a prutových soustav. Výsledkem jeho bádání v této oblasti bylo vydání třídílné Teorie čar příčinkových, první monografie o této problematice ve světovém měřítku. Hlavním životním dílem prof. Bažanta je čtyřdílná Stavebná mechanika, učebnicové zpracování pružných nosníků a prutových soustav všeho druhu, doplněné o teorii tlaku sypkých hmot a o konstrukce zděné.

Medaile prof. Bažanta je oboustranná plaketa zhotovená z kovu s povrchovou starobronzovou úpravou. Předává se v etui potažené sametem zelené barvy. Má průměr 70 mm, hmotnost je 148 g. Zhotovena byla podle výtvarného návrhu sochaře-medailéra Vladislava Mašaty (* 7.4.1948) v dílnách firmy Znak Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby v roce 2006. Na líci (averz) je výtvarně proveden portrét prof. Zdeňka Bažanta s uvedením roku narození 1879 a roku úmrtí 1954 se jménem ZDENĚK (vložený lipový lístek) BAŽANT při obvodě medaile, pod portrétem jméno autora výtvarného návrhu MAŠATA. Na rubu (reverz) je ve středu medaile znak ČVUT v Praze - stojící dvouocasý lev s korunou, hledící doprava, který drží v tlapách rozevřené odpichovací kružidlo, obrácené hroty dolů. Pod ním je nápis ve dvou řadách QUAERITE ET INVENIETIS (v překladu "hledejte a naleznete"). Po obvodě je nápis ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE a tečkami oddělený nápis FAKULTA STAVEBNÍ.