Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkum Fakulty stavební ČVUT v Praze
obhajoby disertačních prací studentů doktorského studia

 

Disertační práce (dále "DP"), její hodnocení a obhajoba je řešena ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT v Praze (dále “SZŘ”). Tento Metodický pokyn specifikuje postup a požadované přílohy, nutné k řádnému přijetí Žádosti o obhajobu DP v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze v souladu se SZŘ a systém kontroly DP.

 

1   Přijetí žádosti

1.1 Přílohy žádosti

 1. Disertační práce v minimálně 1 vyhotovení – pevná vazba (odd. VaV na vyžádání zajistí případný dotisk)
 2. Disertační práce v elektronické podobě ve formátu PDF
 3. Stručný životopis v elektronické podobě ve formátu PDF
 4. Posudek školitele v elektronické podobě ve formátu PDF
 5. Teze disertační práce včetně anglického názvu disertační práce v elektronické podobě ve formátu PDF
 6. Abstrakt disertace česky a anglicky, klíčová slova disertace (max. 1 strana A4), elektronicky v editovatelném formátu
 7. Poster rozměru 70 x 100 cm (formát B1) v jednom vyhotovení (obsahuje: jméno, název práce, školitel, katedra, fakulta, období DS, anotace, výsledky, výstupy)
 8. Seznam vlastních publikací (projektů) včetně jejich ohlasů dělený na práce k tématu disertační práce a na ostatní formou výpisu z V3S v elektronické podobě ve formátu PDF

1.2 Žádost o obhajobu je nutné podat osobně na oddělení pro Vědu a výzkum, elektronické přílohy lze zaslat předem na adresu obhajoby@fsv.cvut.cz nebo při podání žádosti předat na datovém nosiči.

Formulář - Žádost o povolení obhajoby https://portal.fsv.cvut.cz/vvc/infobhaj.php

 

2   Kontrola disertačních prací

Článek definuje postup pro provádění kontroly odevzdaných disertačních prací v antiplagiátorském systému a upřesňuje organizaci průběhu obhajoby disertační práce.

2.1 Kontrola disertačních prací

 1. Každá disertační práce napsaná v českém či anglickém jazyce bude po odevzdání kontrolována v antiplagiátorkém systému.
 2. Oddělení pro VaV po odevzdání práce zašle elektronickou verzi disertační práce pověřené osobě pro provádění kontroly.
 3. Pověřená osoba provede bezodkladně kontrolu ve vhodném antiplagiátorském systému. Výsledkem kontroly je protokol o provedené kontrole, jehož součástí je seznam případných provinění proti citační etice, identifikace relevantních partií v disertační práci a odkazů na originální zdroje. Součástí je i celkové zhodnocení práce z hlediska respektování citační etiky.
 4. Protokol o kontrole je následně zaslán současně s disertační prací oponentům práce, předsedovi komise pro obhajobu disertační práce a studentovi.
 5. Oponent je povinen se ve svém posudku vyjádřit k závažnosti případného porušení citační etiky. Oponent může, v souladu s článkem 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, práci nedoporučit k obhajobě.

2.2 Doplňující pokyny k průběhu obhajoby disertační práce

 1. Pokud protokol o kontrole konstatuje porušení citační etiky, musí být nález projednán během samotné obhajoby.
 2. Student má možnost se během obhajoby vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v protokolu o kontrole.
 3. Komise posoudí míru závažnosti porušení citační etiky a posoudit, zda práce splňuje kritéria kladená na disertační práci. Komise uvede v zápisu obhajoby, jak byly případné nálezy vypořádány a zda práce splňuje všechna kritéria kladená na disertační práci, zejména z hlediska její originality a původnosti.
2.3 Obhajoba přepracované disertační práce

 1. Oponenti práce a komise pro obhajobu disertační práce, pokud byla již jmenována, zůstávají stejní.

 

3   Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Metodický pokyn je platný od 8.4.2024

3.2 Tento MP nahrazuje MP proděkana pro vědu a výzkum 1/2022 a Směrnici děkanky 4/2017

 

prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, v.r.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost

 

Úplné znění směrnice v PDF - zde