V Praze dne 28. 1. 2021
Opatření děkana č. 2/2021Č.j. 2/OD/922/2021

Opatření děkana č. 2/2021

pro konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací distančním a polokontaktním způsobem na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 

K provedení Příkazu rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků a případných dalších předpisů, které tento příkaz nahrazují, vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

Opatření děkana v návaznosti na Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a Příkaz rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem doplňuje Informace k provádění obhajob disertačních prací a Informace k provádění Státních doktorských zkoušek na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") o pravidla a nezbytné náležitosti distančního a polokontaktního způsobu konání státních doktorských zkoušek (dále jen "SDZ") a obhajob disertačních prací (dále jen "obhajoba") po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona.

 

Článek 2
Společná ustanovení

 

 1. Průběh SDZ i obhajoby a vyhlášení jejich výsledků jsou veřejné 1. Pokud nelze zajistit fyzickou přítomnost veřejnosti (např. v době omezení volného pohybu osob na základě opatření přijatého podle jiného zákona), je možné vzdálenou účast 2 veřejnosti zajistit pomocí videokonferenčních technologií. V takovém případě je tato informace součástí zveřejnění konání zkoušky (2 týdny předem) nebo obhajoby (3 týdny předem).

 2. Pro distanční průběh SDZ či obhajob se využije Metodický pokyn pro provádění distančních nebo polokontaktních obhajob / SDZ na Fakultě stavební ČVUT.

 3. O distančním nebo polokontaktním způsobu SDZ nebo obhajoby rozhoduje děkan na návrh předsedy komise. Distanční jednání Komise je možné pouze se souhlasem disertanta. Tento souhlas se prokazuje písemně (podpisem) nebo prohlášením disertanta o souhlasu a seznámení s pravidly učiněným do videozáznamu před započetím obhajoby.

 4. Pro konání distanční a polokontaktní SDZ a obhajoby je nutné zajistit dva nezávislé komunikační kanály. Primárním kanálem je prostředí MS Teams, (dále primární komunikační kanál). Záložní kanál (např. telefonní síť) se použije pouze v případě výpadku spojení primárního kanálu 3.

 5. Součástí zveřejnění konání SDZ nebo obhajoby jsou informace o potřebném softwarovém vybavení a způsobu obdržení přístupových údajů.

 6. Z průběhu SDZ nebo obhajoby se vzdálenou účastí osob je pořízen obrazový a zvukový záznam v prostředí MS Teams. Vzdálenou účastí vyjadřují účastníci souhlas s pořízením záznamu. Za pořízení záznamu je odpovědný předseda komise, který zajistí jeho následné neprodlené předání na oddělení vědy a výzkumu (VaV), kde bude záznam archivován po dobu 5 let.

 7. Koná-li se SDZ nebo obhajoba polokontakním způsobem, mohou být členové komise vyjma předsedy nebo jeho zástupce a studenta jednání komise vzdáleně účastni prostřednictvím videokonferenčních technologií.

 8. Koná-li se SDZ nebo obhajoba distančním způsobem, probíhá jednání komise vzdálenou účastí všech členů a studenta prostřednictvím videokonferenčních technologií.

 

Článek 3
Průběh SDZ a obhajob polokontaktním a distančním způsobem

 

 1. Na počátku jednání všichni členové komise do záznamu dosvědčí, že byli seznámeni s pravidly jednání a hlasování.

 2. V případě obhajoby může kdokoliv včetně veřejnosti vznášet připomínky nebo pokládat dotazy prostřednictvím předsedy komise. K tomuto účelu je v Oznámení o konání obhajoby uvedena emailová adresa. Předseda komise také umožní každému aktivní účast na videokonferenci, požádá-li o ni nejpozději den před jejím zahájením. Předseda potvrdí přijetí všech požadavků, připomínek a dotazů.

 3. Musí být zvolena taková forma záznamu, která kontinuálně snímá studenta a jeho nejbližší okolí.

 4. Tajné hlasování komise v neveřejné části probíhá buď přímo v prostředí MS Teams nebo prostřednictvím sdíleného dokumentu, který předseda komise či jeho zástupce zpřístupní pro členy komise. V tomto dokumentu si každý člen komise zvolí přezdívku a doplní svůj hlas. Po uzavření hlasování předseda přečte jednotlivé přezdívky a hlasy pro kontrolu, každý člen poté vysloví svůj souhlas. O způsobu hlasování rozhodne předseda.

 5. V případě výpadku primárního komunikačního kanálu využije předseda či jím stanovená osoba záložní komunikační kanál. Pokud záložní kanál umožňuje navázat spojení se všemi účastníky a pořízení záznamu, může SDZ nebo obhajoba pokračovat. V případě, že záložní komunikační kanál vzájemné spojení a pořízení záznamu neumožňuje a nedojde k obnově spojení na primárním kanálu, předseda konání SDZ nebo obhajoby přeruší a navrhne nový termín, se kterým musí všichni účastníci vyslovit souhlas. Tuto skutečnost a nové datum uvede do protokolu.

 6. O průběhu SDZ nebo obhajoby, jeho závěrech a hlasování se vede zápis, který podepisuje předseda zkušební komise. Zápis je na závěr přečten a všichni účastníci jednání se do záznamu k zápisu vyjádří. V případě vzdálené účasti členů komise je součástí zápisu též prohlášení členů komise, že v průběhu obhajoby byl zajištěn vzájemný vizuální a srozumitelný hlasový kontakt dostatečný pro učinění rozhodnutí o hlasování.

 

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušuje se Opatření děkana č. 11/2020 pro konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací distančním a polokontaktním způsobem na Fakultě stavební ČVUT v roce 2020.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášené a je platné po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona v souladu s §95c Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

 


1 Zákon č. 111/98 připouští v případě distančního konání i neveřejný průběh, pokud je z průběhu pořízen zvukový a obrazový záznam uchovaný po dobu 5 let.

2 Příkaz rozlišuje pojmy "vzdálená účast" a "fyzická přítomnost" osoby. Pojem "přítomnost" v tomto dokumentu zastupuje oba tyto pojmy.

3 Mobilní telefon a počítač, který je k internetu připojen prostřednictvím tohoto telefonu netvoří dva nezávislé kanály. Stejně tak nejsou dvěma nezávislými kanály pevná telefonní linka a počítač připojený přes stejné vedení.