FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 18. 2. 2022
 Č.j.: 1/PD/930/2022

 

Příkaz děkana č. 1/2022

ke snížení rizika nákazy koronavirem

 

V souladu s čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze vydávám tento příkaz:

 

Článek 1

  1. Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených ministerstev a jiných orgánů a rektora ČVUT v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem a na základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení tohoto příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.

  2. Tento příkaz může být dále upřesňován děkanem fakulty. K realizaci tohoto příkazu jsou oprávněni vydávat metodické pokyny proděkanka pro pedagogickou činnost, proděkan pro vědu a výzkum a tajemník fakulty. Případná upřesnění a metodické pokyny budou rozesílány na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň budou zveřejňována na webu fakulty.

  3. Zaměstnanci a studenti fakulty jsou povinni se seznamovat s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT a fakulty v záležitosti koronaviru, uveřejněnými na webových stránkách ČVUT a na stránkách fakulty a řídit se pokyny tam uvedenými; zaměstnancům, kteří nemají přístup k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení. Pro informování zaměstnanců a studentů bude využit zejména e-mail, v případě studentů může být využit též studijní informační systém ČVUT ("KOS").

 

Článek 2

  1. Zrušuje se Příkaz děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze č. 1/2021 ke snížení rizika nákazy koronavirem.
  2. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 19. 2. 2022.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan