V Praze dne 27. října 2020
Opatření děkana č 15/2020Č.j. 15/OD/910/2020

Opatření děkana č. 15/2020

o zřízení rad pracovišť experimentální základny

 

K provedení čl. 25 odst. 1 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen "statut") vydávám podle čl. 18 odst. 4 statutu toto opatření děkana:

Čl. 1
Předmět úpravy

Toto opatření upravuje zřízení rad pracovišť experimentální základny Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen "fakulta").

Čl. 2
Rady pracovišť experimentální základny

 1. Zřizují se rady pracovišť experimentální základny fakulty (dále jen "RC"):
  1. Rada Experimentálního centra,
  2. Rada Centra experimentální geotechniky,
  3. Rada Vodohospodářského experimentálního centra.
 2. RC jsou stálými poradními sbory děkana.

Čl. 3
Složení rad

 1. Z titulu své funkce je předsedou RC proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a členem RC vedoucí příslušného pracoviště experimentální základny (dále jen "EZ").
 2. Další členy RC jmenuje děkan na základě návrhu vedoucích kateder, které s pracovišti EZ spolupracují. Členy RC mohou být jmenováni též odborníci, kteří nejsou zaměstnanci fakulty.
 3. Členy RC odvolává děkan.

Čl. 4
Jednání rad

 1. RC se schází minimálně jednou ročně.
 2. Jednání RC svolává její předseda prostřednictvím vedoucího příslušného pracoviště EZ a o svolání RC informuje děkana. Děkan nebo vedoucí příslušného pracoviště EZ může požádat o mimořádné svolání RC.
 3. Jednání RC se může účastnit děkan nebo jeho zástupce. Se souhlasem předsedy RC se mohou jednání zúčastnit i osoby, které nejsou členy RC.
 4. Předseda RC informuje o průběhu a závěrech jednání RC kolegium děkana.

Čl. 5
Funkce rad

RC vykonávají zejména následující funkce:
 1. hodnotí, jak pracoviště EZ zajišťují katedrám podporu v oblasti vědecko-výzkumné činnosti,
 2. projednávají realizaci společných aktivit kateder a pracovišť EZ,
 3. na základě žádosti Akademického senátu fakulty poskytují příslušné informace nutné pro stanovení výše finančních prostředků určených na částečné krytí potřeb pracovišť EZ dle Metodiky rozdělení provozních zdrojů.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření bylo projednáno kolegiem děkana dne 27. října 2020.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2020.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
děkan