Vyhláška děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 

Přijímání uchazečů do doktorských studijních programů se řídí následujícími předpisy: Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, Statutem FSv, Statutem ČVUT, těmito Podmínkami a Směrnicí děkana pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech (dále jen Směrnice děkana).

 

Podmínky pro přijetí na doktorské studium:
  1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.
  2. Podání řádně vyplněné přihlášky v určeném termínu předepsaným způsobem a se všemi náležitostmi (včetně příloh uvedených v přihlášce). Termíny budou zveřejněny na úřední desce FSv a na webových stránkách FSv.
  3. Dodání ověřené kopie diplomu o úspěšném ukončení magisterského studia (kopie může být ověřena podle originálu pověřeným úředníkem při zápisu); pokud bylo vzdělání dosaženo v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, je podmínkou spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci diplomu. Tento požadavek na dodání ověřené kopie diplomu se nevztahuje na absolventy magisterského studia na FSv.
  4. V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním programu v českém jazyce, prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana.
  5. V případě uchazečů o studium ve studijním programu v anglickém jazyce prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana
  6. Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
  7. Úspěšné absolvování přijímacího řízení. Přijímací řízení je založeno na posouzení předložených materiálů zkušební komisí. Komise může uchazeče pozvat k pohovoru v rámci přijímacího řízení.

 

Vlastní průběh a časové rozvržení přijímacího řízení stanoví Směrnice děkana.

Schváleno Akademickým senátem dne 28. 11. 2018