Statut Šolínovy medaile

Šolínova medaile - je nejvyšší fakultní ocenění za dlouholetou obětavou a příkladnou práci a za zásluhy o rozvoj fakulty. Uděluje se příležitostně při významných událostech.

Návrh na udělení Šolínovy medaile - o udělení této medaile je nutné požádat písemně pana děkana.


 

Profesor Josef ŠOLÍN

4.3.1841 - 19.9.1912

 

vynikající matematik a vědec, český inženýr. V roce 1876 byl jmenován řádným profesorem na c.k. České vysoké škole technické v Praze, kde 11 let zastával funkci děkana a v období r.1887 - 1906 byl třikrát zvolen rektorem vysoké školy. Byl mimořádným i řádným členem Královské české společnosti nauk. Od r.1890 byl členem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Jejím generálním tajemníkem byl od r. 1891 do r. 1899. Prof. Šolín byl dále čestným členem Spolku architektů a inženýrů v Českém království, Jednoty českých matematiků, České matice technické. Od r. 1899 byl radou c.k. soudu patentního. Roku 1896 mu byl udělen Řád železné koruny III. třídy a roku 1904 byl vyznamenán titulem a hodností c.k. dvorního rady.

 

Šolínova medaile je bronzová plaketa s pamětním listem.

Šolínovu medaili uděluje při významných událostech děkan fakulty, po předchozím projednání ve vedení fakulty a v Akademickém senátu fakulty. Medaile je oceněním jednostupňovým, v jediné kategorii. Stejné osobě nelze medaili udělit opakovaně.

Návrhy na ocenění předkládá písemně vedoucí katedry nebo střediska fakulty. Součásti návrhu je stručné zhodnocení navrhované osoby včetně uvedení zásluh a důvodů pro udělení. Navrhovaná osoba musí splňovat podmínku nejméně 15 let trvání pracovního poměru na fakultě. V mimořádných odůvodněných případech může být ocenění uděleno i význačným osobnostem mimo fakultu. Příležitost pro udělování Šolínovy medaile a termín k předložení návrhů vyhlašuje a určuje děkan fakulty.

 

Praha dne 3. června 1997

doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.
děkan fakulty