Statut medaile prof. Rektoryse

1. Medaile prof. Rektoryse se uděluje jako nejvyšší ocenění jednotlivcům za pedagogickou činnost na Fakultě stavební.

2. Medaile je oceněním jednostupňovým, v jediné kategorii. Stejné osobě nelze medaili udělit opakovaně.

3. Návrhy na ocenění předkládá písemně člen grémia děkana fakulty nebo člen Vědecké rady fakulty. Součástí návrhu je stručné hodnocení navrhované osoby včetně uvedení pedagogických zásluh a kvalit a důvody pro udělení. Navrhovaná osoba musí splňovat podmínku v souhrnu nejméně 10 let trvání pracovního poměru na fakultě. V mimořádných odůvodněných případech může být ocenění uděleno i význačným osobnostem mimo fakultu, které se zasloužily zvláště o rozvoj pedagogické činnosti fakulty. Příležitost pro udělování medaile prof. Rektoryse a termín k předložení návrhů určuje a vyhlašuje děkan fakulty.

4. Medaili prof. Rektoryse uděluje výrazným a zasloužilým pedagogickým osobnostem děkan fakulty zpravidla při příležitosti ocenění nejlepších akademických pracovníků fakulty, po předchozím projednání v kolegiu děkana fakulty a po schválení Vědeckou radou fakulty.

5. Jménem Vědecké rady fakulty medaili předává děkan fakulty nebo jím pověřený zástupce.

6. K medaili se předává pamětní list, podepsaný děkanem fakulty.

7. Udělení medaile není spojeno s finanční odměnou.

8. Fakulta vede evidenci držitelů medaile pro archivní účely. Udělení medaile se jmenovitě zveřejňuje ve výroční zprávě fakulty za příslušný rok. Evidenci udělených medailí zabezpečuje sekretariát děkana fakulty. Medaile se uděluje od roku 2006.

Praha, 1. listopadu 2006

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
děkan fakulty


Formulář:
Návrh na udělení medaile prof. Rektoryse za pedagogickou činnost    DOC ; PDF


 

Profesor Karel Rektorys

4.2.1923 - 10.2.2004

 

Karel Rektorys patřil k významným českým matematikům minulého století. Na fakultě stavební ČVUT v Praze působil 50 let. Byl vynikajícím badatelem, vědcem a navíc byl vynikajícím učitelem. Dovedl i velmi složité problémy vykládat s lehkostí, nadhledem a citem pro posluchače. Jeho učitelský cit je ukryt nejen v jeho monografiích, ale i učebnicích, příručkách a skriptech. Oceňoval také svými pochvalami nadané studenty. Medaile je na jeho památku zvláštním oceněním vynikajících vysokoškolských pedagogických pracovníků.

Prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc. se narodil 4. února 1923 v Písku, zemřel 10. prosince 2004. Byl absolventem PřF UK v Praze, od r.1954 působil na ČVUT v Praze, docentem byl jmenován v roce 1957 a profesorem se stal v roce 1964. Mezi jeho nejúspěšnější a nejznámější publikace patří Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky (1974), Přehled užité matematiky a Metoda časové diskretizace a parciální diferenciální rovnice (1985). Koordinoval rozsáhlý matematický výzkum, v 80. letech projekt Metody aplikované matematiky v inženýrských problémech. Obdržel Národní cenu (1979), Zlatou Bolzanovou plaketu za rozvoj matematických věd (1983), Zlatou Felberovou medailí ČVUT v Praze (1983), byl jmenován čestným členem Jednoty českých matematiků a fyziků (1987), členem korespondentem ČSAV (1989) a byl oceněn mnoha dalšími uznáními. Po prof. Rektorysovi byla pojmenována jedna z planetek (40 459-1999 RK 43 - Rektorys).

Medaile prof. Rektoryse je oboustranná plaketa zhotovená z kovu s povrchovou starostříbrnou úpravou. Předává se v etui potažené sametem barvy bordó. Má průměr 70 mm, hmotnost je 148 g. Zhotovena byla podle výtvarného návrhu sochaře-medailéra Vladislava Mašaty (* 7.4.1948) v dílnách firmy Znak Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby v roce 2006. Na líci (averz) je výtvarně proveden portrét prof. Karla Rektoryse s uvedením roku narození 1923 a roku úmrtí 2004 se jménem KAREL (vložený lipový lístek) REKTORYS při obvodě medaile, pod portrétem jméno autora výtvarného návrhu MAŠATA. Na rubu (reverz) je ve středu medaile znak ČVUT v Praze - stojící dvouocasý lev s korunou, hledící doprava, který drží v tlapách rozevřené odpichovací kružidlo, obrácené hroty dolů. Pod ním je nápis ve dvou řadách DOCENDO DISCIMUS (v překladu "učením jiných se učíme sami"). Po obvodě je nápis ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE a tečkami oddělený nápis FAKULTA STAVEBNÍ.