Opatření děkana č 8/2020Č.j. 8OD/922/2020

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1. 1. 2021

 

Opatření děkana upravuje pravidla pro stanovení a čerpání osobních nákladů řešitelů a dalších pracovníků Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen FSv) podílejících se na řešení projektů Grantové agentury České republiky (dále jen GA ČR) s počátkem řešení v r. 2021.

Definice způsobilých nákladů je uvedena v Zadávací dokumentaci GA ČR pro projekty s počátkem řešení v roce 2021 (dále jen ZD).

Tento dokument upravuje stanovení osobních a režijních nákladů.

  • Výše způsobilých osobních nákladů odpovídající plnému úvazku se stanoví ze Mzdového výměru pracovníka platného ke dni 31. 3. 2020 a to z částky v odstavci "Celkem mzda", od které se odečte případný příplatek za vedení.

    Při snížené pracovní kapacitě se výše způsobilých nákladů krátí úměrně pracovní kapacitě na projektu (úvazku).

    Odpovídající úvazek osoby podílející se na řešení projektu bude uveden v náplni práce vedené na osobním oddělení FSv.

    V případě, že způsobilé osobní náklady uvedeného pracovníka (alikvotně dle úvazku pracovníka), resp. výše hrubé mzdy je vyšší než 60 000,- Kč za kalendářní měsíc, bude příslušný rozdíl dofinancován z prostředků institucionální podpory rozvoje vědy a výzkumu (TA 122) příslušné katedry/pracoviště pracovníka.

    Za dofinancování v určené výši (TA 122) je odpovědný vedoucí příslušné katedry.

  • Výše způsobilých režijních nákladů může činit maximálně 20% dle ZD (režie se počítá z ostatních neinvestičních nákladů, tzn. kromě režijních). Minimální výše požadované režie v přihlášce musí činit 20%.

 

V Praze dne 8. 4. 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan FSv