Metodický pokyn tajemníkač. 1/2020, v. 2021/11/22


METODICKÝ POKYN TAJEMNÍKA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

k provozu fakulty v omezeném provozu

 

I.   Úvodní ustanovení

 1. Tento metodický pokyn je vydáván v návaznosti na příkaz děkana ke snížení nákazy koronavirem a upřesňuje jeho působnost. Ustanovení tohoto metodického pokynu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly 1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.
 2. Tento metodický pokyn může být dále upřesňován. To bude prováděno vždy vydáním kompletní nové verze metodického pokynu a zásadní změny budou komentovány v průvodní informaci. Případná nová verze metodického pokynu bude rozesílána na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň bude zveřejňována na webu fakulty.
 3. Tento metodický pokyn doplňuje metodické pokyny proděkanky pro pedagogiku a metodické pokyny proděkana pro vědu a výzkum. V případě rozporu mezi tímto metodickým pokynem a metodickými pokyny proděkanů platí metodické pokyny proděkanů.

 

II.   Základní termíny

 1. OČKOVÁNÍ: podmínka očkování je splněna, pokud byla osoba očkována a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (prokazatelné digitálním certifikátem).
 2. TESTOVÁNÍ: podmínka je splněna, pokud:
  1. zaměstnanec absolvoval v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na místě pracoviště nebo antigenní samotest 2,
  2. nebo zaměstnanec absolvoval v posledních 7 dnech RAT nebo PCR test, provedený zdravotnickým pracovníkem.
 3. NEMOC: podmínka nemoci je splněna, pokud osoba prodělala nemoc COVID-19 (prokazatelné SMS nebo certifikátem o pozitivním testu) a uplynula potřebná doba izolace.
 4. OČKOVÁNÍ-TESTOVÁNÍ-NEMOC (dále jen OTN) je pravidlo, které se považuje za splněné, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek OČKOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ nebo NEMOC.
 5. OČKOVÁNÍ-NEMOC (dále jen ON) je pravidlo, které se považuje za splněné, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek OČKOVÁNÍ nebo NEMOC.

 

III.   Opatření ke snížení rizika nákazy

 1. Vstup na fakultu je upraven následovně:
  1. Pro vstup zaměstnanců na fakultu je nutné splňovat OTN (viz čl. II, odst. (4)).
   1. Pro evidenci splnění podmínek je určena aplikace ČVUT.
   2. Provedení TESTOVÁNÍ je třeba do aplikace vkládat pravidelně.
   3. Splnění podmínky OČKOVÁNÍ nebo NEMOC je třeba do aplikace vložit jednorázově.
  2. Pro vstup studentů na fakultu je doporučeno splňovat OTN (viz čl. II, odst. (4)).
  3. Vstup hostů (tuzemských i zahraničních) na fakultu za účelem individuálních návštěv i za účelem společných akcí (aktivity DČ, jednání pracovních skupin, kontrolní komise apod.) je umožněn pouze hlavním vchodem. Platí pouze v případě, že vstup hostům na fakultu není zakázán jiným nařízením. Hostům je doporučeno splňovat OTN (viz čl. II, odst. (4)).
 2. Antigenní samotesty jsou fakultou poskytovány pouze v odůvodněných případech, a to primárně zaměstnancům fakulty.
  1. Pro zaměstnance jsou antigenní samotesty distribuovány na jejich pracoviště na základě žádosti vedoucího pracoviště nebo jím pověřené osoby v měsíčních cyklech. Součástí žádosti musí být potřebný počet testů na příslušný měsíc. Žádosti jsou vyřizovány na STPS (josef.steffel@fsv.cvut.cz). Pracoviště je povinno vést měsíční evidenci o vydaných testech včetně jejich výsledků a předávat ji na STPS.
  2. Hostům jsou antigenní samotesty vydávány po předchozí domluvě za ně odpovědného pracovníka se STPS (josef.steffel@fsv.cvut.cz) proti podpisu. Fakultou budou antigenní samotesty hostům poskytnuty bezúplatně jen v odůvodněných případech. Odpovědný pracovník musí být informován o výsledku testu.
  3. Za účelem provedení antigenního samotestu na fakultě jsou vyčleněny prostory místnosti B500B (B-167). Pro likvidaci odpadu po provedených testech je třeba využívat výhradně odpadkový koš v této místnosti.
  4. V případě potřeby je možné negativní výsledek provedeného antigenního samotestu prokázat čestným prohlášením.
 3. Setkávání na fakultě je upraveno takto:
  1. Pracovní kolektiv. Za pracovní kolektiv se považují zaměstnanci, kteří spolu standardně na denní bázi přicházejí do styku v rámci pracovního procesu. Pracovním kolektivem není kolektiv, kde jsou současně přítomni běžně se potkávající zaměstnanci a zaměstnanci nebo hosté, kteří se standardně nepotkávají na denní bázi. Za pracovní kolektiv se dále považují kolektivy, shromažďující se v rámci investičních akcí nebo v rámci provádění kontrol grantů a jiné činnosti fakulty.
  2. Setkání mimo pracovní kolektiv a mimo povolené pedagogické aktivity se může účastnit maximálně 20 osob bez předchozího schvalování. V případě setkání většího množství osob, pakliže to umožňují nadřízená nařízení, je třeba předchozí souhlas tajemníka fakulty (petr.matejka@cvut.cz) 3.
  3. Při setkání je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost při jednání alespoň 1,5 metru.
  4. Jednání orgánů fakulty může probíhat formou videokonferencí, telekonferencí, či s využitím hlasování per rollam. O použití těchto metod rozhodují dotčené orgány. Rozhodnutí musí být v souladu s aktuálním příkazem rektora a aktuálním stupněm pohotovosti.
  5. Akademické obřady (např. promoce) jsou považovány za hromadné akce a podléhají nařízením vlády pro konání hromadných akcí.
 4. Pracovní cesty jsou upraveny následovně:
  1. Tuzemské pracovní cesty (včetně účasti na konferencích, školeních, SZZ na jiných univerzitách apod.) jsou povoleny za předpokladu, že akce probíhá v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy.
  2. Zahraniční pracovní cesty (včetně účasti na konferencích apod.) jsou povoleny, ale jejich umožnění bude podrobněji posuzováno na zahraničním oddělení a může být zakázáno na základě míry rizika, které ze zahraniční cesty vyplývá. Je doporučeno záměr dopředu předjednat. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy a dodržovat platná vládní nařízení.
  3. V rámci schvalování pracovní cesty může zaměstnanec požádat o přidělení respirátorů. Rozhodnutí o přidělení respirátorů je v gesci Referátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (eva.steffelova@fsv.cvut.cz, do předmětu uvádějte "Žádost o respirátor").
 5. Doplňková činnost:
  1. Akce doplňkové činnosti musí být realizovány s aktuálně platnými nařízeními vlády a příkazem rektora (zejména ve smyslu dodržení bezpečnostních opatření a omezení maximálního množství účastníků).
  2. Akce CŽV dle zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. navíc musí být v souladu s aktuálně platným metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost.
 6. Pracovně-právní oblast:
  1. V případě, že je to možné, doporučuje se využívat nástroje práce z domova (Home Office).
  2. Práci z domova povoluje zaměstnanci jeho přímý nadřízený v závislosti na charakteru práce a schopnosti zaměstnance tuto práci z domova vykonávat. U neakademických pracovníků (i u nově navázaných pracovních poměrů) musí být v rámci pracovního poměru uzavřena dohoda o možnosti práce v režimu práce z domova (Home Office).
  3. V případě karantény zaměstnance záleží na vedoucím pracovníkovi, zda je zaměstnanec schopen vykonávat svou práci z domova v režimu Home Office. Podle toho může být práce vykonávána tímto způsobem. V opačném případě zaměstnanec nastupuje pracovní neschopnost a musí doložit Potvrzení o pracovní neschopnosti.
  4. Potvrzení zaměstnanci o místa výkonu práce (v případě, že je třeba) vystavuje osobní oddělení.
 7. Regionální působnost:
  1. Tento pokyn se vztahuje na veškerá pražská pracoviště FSv.
  2. Štola Josef se řídí aktuálně platnými nařízeními v daném regionu (zejména nařízení krajské hygienické stanice) a dalšími nadřízenými předpisy (zejména aktuálním příkazem rektora, příkazem děkana a souvisejícím metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost). Bezpečnostní opatření je doporučeno zavádět v duchu tohoto metodického pokynu. V případě nejasností kontaktujte tajemníka fakulty (petr.matejka@cvut.cz).
  3. Výuková střediska Mariánská a Telč se řídí aktuálně platnými nařízeními v daném regionu (zejména nařízení krajské hygienické stanice) a dalšími nadřízenými předpisy (zejména aktuálním příkazem rektora, příkazem děkana a souvisejícím metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost). V případě nejasností kontaktujte tajemníka fakulty (petr.matejka@cvut.cz).
 8. Další obecná opatření:
  1. V prostorách fakulty je nutné nosit zdravotnickou roušku nebo respirátor (typu FFP2/KN95) 4. Tuto ochrannou pomůcku je možné odložit v následujících případech 5:
   1. při jídle nebo pití (po dobu nezbytně nutnou),
   2. akademičtí pracovníci při výuce (použití respirátoru je však doporučeno, pokud není možné udržet odstup od studentů nebo pokud to nenarušuje průběh výuky),
   3. účastníci zkoušení, pokud dodrží minimální rozestupy 1,5 metru,
   4. zaměstnanci při výkonu práce, pokud v blízkém okolí není nikdo přítomen,
   5. ze zdravotních důvodů (nutné případné potvrzení od lékaře).
  2. Je povinností každého studenta a zaměstnance dodržovat hygienu rukou (na všech toaletách je speciální desinfekční mýdlo, nejen rizikové plochy jsou na fakultě důsledně a pravidelně čištěny).
  3. Po vstupu do budovy fakulty je přikázáno použít desinfekci rukou. Desinfekce bude umístěna u hlavního vchodu a na dalších vybraných místech fakulty.
  4. V případě podezření na nákazu koronavirem, nařízené karanténě nebo prokázaném onemocnění musí student i zaměstnanec postupovat dle platných vládních nařízení, aktuálně platných instrukcí ČVUT (obecné informace a příkaz rektora) a zároveň o tomto stavu informovat koordinátora za Fakultu stavební (eva.steffelova@fsv.cvut.cz). V případě nařízené karantény nebo prokázaném onemocnění je navíc studentům i zaměstnancům zakázaný vstup na fakultu.
  5. V případě třeba i jen běžného nachlazení raději zůstane zaměstnanec pracovat z domova. Tuto možnost bude konzultovat se svým nadřízeným, který může práci z domova umožnit. V případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčními onemocnění (např. dušnost, kašel, horečka apod.) je zakázáno vstupovat do budovy fakulty a setkávat se s ostatními zaměstnanci a studenty.
  6. Funkční celky fakulty jako je bufet, čítárna, studovna, FIT centrum, papírnictví apod. budou otvírány na individuální bázi, řešení budou diskutována mezi provozovatelem a vedením fakulty. Bezpečnostní opatření budou v souladu s aktuálně platnými nařízeními vlády.
  7. Při výuce a jednáních, nebo při jakýchkoliv akcích, kde je přítomno větší množství osob, je doporučeno důsledně větrat, není-li prostor vybaven vzduchotechnikou, která větrání zajistí.

 

IV.   Dočasná a přechodná ustanovení

 1. Antigenní samotesty pro studenty a zaměstnance pro testování na místě, v případě že dojde k jejich vydání, jsou poskytovány bezplatně.
 2. Za účelem prováděných rychlých antigenních testů (RAT) bylo zřízeno pracoviště na rektorátu ČVUT.
  1. Otvírací doba vždy pondělí a čtvrtek 8:00-13:00 (počínaje 25. 11. 2021).
  2. Umístění Budova Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice, vchod A, přízemí vlevo vedle recepce, zasedací místnost A-102.

 

V.   Plánování hromadných akcí 6

 1. Veškeré hromadné akce se budou muset vždy řídit veškerými nadřízenými nařízeními, opatřeními a příkazy. Zejména se jedná o vládní nařízení a příkaz rektora. Fakultní opatření budou vydávány v souladu s těmito nadřízenými předpisy, nebo mohou tyto předpisy upřesnit a zpřísnit.
 2. V důsledku neustálého rizika zhoršení epidemiologické situace dává fakulta následující doporučení ke konání hromadných akcí. Organizátorovi akce je doporučeno zejména:
  1. počítat s možnými omezeními akce v důsledku neočekávaného vývoje situace, které nebude možné z pozice fakulty ovlivnit,
  2. připravit se na možnost vícenákladů konání akce, způsobených dodatečnými požadavky na zajištění akce (např. nutnost testování účastníků, specifické požadavky na prostory apod.),
  3. účastníky akce předem informovat o možnosti storna v důsledku zásahu vyšší moc a vyjednat jasné podmínky tak, aby případná hrozba účastníky neodradila a zároveň aby byla akce na takovou variantu připravena,
  4. při plánování akce počítat s možností distanční nebo hybridní 7 účastí.
 3. Riziko, spojené s případnými omezeními akce nese primárně katedra, která akci organizuje.
 4. V případě, že k omezení akce dojde v důsledku fakultních omezení, která by zpřísňovala nadřízené předpisy, lze jednat s vedením fakulty o spoluúčasti fakulty na krytí souvisejících rizik.
 5. Z hlediska omezení maximálního počtu účastníků budou akce na fakultní úrovni posuzovány individuálně s přihlédnutím k charakteru akce a v souladu s nadřízenými nařízeními 8.
 6. Aktuálně je třeba při nepedagogické akci s účastí více než 20 osob vyžadovat 9 od účastníků splnění ON (viz čl. II, odst. (5)). Toto je třeba také kontrolovat. Toto platí nad rámec podmínek standardního vstupu nad fakultu.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento metodický pokyn nahrazuje předchozí verzi metodického pokynu tajemníka 1/2020 k provozu fakulty v omezeném provozu, verze 2021/11/15.
 2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 22. 11. 2021.

 

Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník fakulty

 


1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod

 

2 Průkaznost využití antigenních samotestů, provedených laickou osobou, má své limity. Tato varianta je z hlediska metodického pokynu připouštěna, nicméně není primárně podporována.

 

3 Souhlas bude standardně udělován – smyslem pokynu je mít o těchto akcí přehled a případně se dohodnout na dodatečných bezpečnostních opatřeních.

 

4 Přesně dle bodu 1 mimořádného opatření vlády č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

 

5 V souladu s mimořádným opatřením č.j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN a jeho aktualizací.

 

6 Týká se hromadných akcí, které nejsou pedagogického charakteru. Pedagogické akce (výuka, zkoušky apod.) se řídí metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost.

 

7 Technické možnosti fakulty konzultujte s VIC.

 

8 Např. pokud budou vzdělávací aktivity omezeny na 30 osob, ale bude umožněno pořádání konferencí do 100 osob, bude standardně konference pro 50 osob umožněna.

 

9 Přesně dle bodu 13 Mimořádného opatření vlády č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které připouští i některé výjimky, které však pro prostředí VŠ nejsou zásadní.