Metodický pokyn tajemníkač. 1/2020, v. 2021/06/15


METODICKÝ POKYN TAJEMNÍKA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

k provozu fakulty v omezeném provozu

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento metodický pokyn je vydáván v návaznosti na příkaz děkana ke snížení nákazy koronavirem a upřesňuje jeho působnost. Ustanovení tohoto metodického pokynu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly 1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.
 2. Tento metodický pokyn může být dále upřesňován. To bude prováděno vždy vydáním kompletní nové verze metodického pokynu a zásadní změny budou komentovány v průvodní informaci. Případná nová verze metodického pokynu bude rozesílána na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň bude zveřejňována na webu fakulty.
 3. Tento metodický pokyn doplňuje metodické pokyny proděkanky pro pedagogiku a metodické pokyny proděkana pro vědu a výzkum. V případě rozporu mezi tímto metodickým pokynem a metodickými pokyny proděkanů platí metodické pokyny proděkanů.

 

II. Opatření ke snížení rizika nákazy

 1. Vstup na fakultu je upraven následovně:
  1. Vstup hostů (tuzemských i zahraničních) na fakultu za účelem individuálních návštěv i za účelem společných akcí (aktivity DČ, jednání pracovních skupin, kontrolní komise apod.) je umožněn pouze hlavním vchodem. Platí pouze v případě, že vstup hostům na fakultu není zakázán jiným nařízením.
 2. Setkávání na fakultě je upraveno takto:
  1. Pracovní kolektiv. Za pracovní kolektiv se považují zaměstnanci, kteří spolu standardně na denní bázi přicházejí do styku v rámci pracovního procesu. Pracovním kolektivem není kolektiv, kde jsou současně přítomni běžně se potkávající zaměstnanci a zaměstnanci nebo hosté, kteří se standardně nepotkávají na denní bázi. Za pracovní kolektiv se dále považují kolektivy, shromažďující se v rámci investičních akcí nebo v rámci provádění kontrol grantů a jiné činnosti fakulty.
  2. Setkání mimo pracovní kolektiv a mimo povolené pedagogické aktivity se může účastnit maximálně 30 osob bez předchozího schvalování. V případě setkání většího množství osob, pakliže to umožňují nadřízená nařízení, je třeba předchozí souhlas tajemníka fakulty (petr.matejka@cvut.cz) 2.
  3. Při setkání je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost při jednání alespoň 2 metry.
  4. Jednání orgánů fakulty může probíhat formou videokonferencí, telekonferencí, či s využitím hlasování per rollam. O použití těchto metod rozhodují dotčené orgány. Rozhodnutí musí být v souladu s aktuálním příkazem rektora a aktuálním stupněm pohotovosti.
 3. Pracovní cesty jsou upraveny následovně:
  1. Tuzemské pracovní cesty (včetně účasti na konferencích, školeních, SZZ na jiných univerzitách apod.) jsou povoleny za předpokladu, že akce probíhá v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy.
  2. Zahraniční pracovní cesty (včetně účasti na konferencích apod.) jsou povoleny, ale jejich umožnění bude podrobněji posuzováno na zahraničním oddělení a může být zakázáno na základě míry rizika, které ze zahraniční cesty vyplývá. Je doporučeno záměr dopředu předjednat. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy a dodržovat platná vládní nařízení.
  3. V rámci schvalování pracovní cesty může zaměstnanec požádat o přidělení respirátorů. Rozhodnutí o přidělení respirátorů je v gesci Referátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (eva.steffelova@fsv.cvut.cz, do předmětu uvádějte "Žádost o respirátor").
 4. Doplňková činnost
  1. Akce doplňkové činnosti musí být realizovány s aktuálně platnými nařízeními vlády a příkazem rektora (zejména ve smyslu dodržení bezpečnostních opatření a omezení maximálního množství účastníků).
  2. Akce CŽV dle zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. navíc musí být v souladu s aktuálně platným metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost.
 5. Pracovně-právní oblast:
  1. Práci z domova povoluje zaměstnanci jeho přímý nadřízený v závislosti na charakteru práce a schopnosti zaměstnance tuto práci z domova vykonávat. U neakademických pracovníků (i u nově navázaných pracovních poměrů) musí být v rámci pracovního poměru uzavřena dohoda o možnosti práce v režimu práce z domova (Home Office).
  2. V případě karantény zaměstnance záleží na vedoucím pracovníkovi, zda je zaměstnanec schopen vykonávat svou práci z domova v režimu Home Office. Podle toho může být práce vykonávána tímto způsobem. V opačném případě zaměstnanec nastupuje pracovní neschopnost a musí doložit Potvrzení o pracovní neschopnosti.
  3. Potvrzení zaměstnanci o místa výkonu práce (v případě, že je třeba) vystavuje osobní oddělení.
 6. Regionální působnost:
  1. Tento pokyn se vztahuje na veškerá pražská pracoviště FSv.
  2. Štola Josef se řídí aktuálně platnými nařízeními v daném regionu (zejména nařízení krajské hygienické stanice) a dalšími nadřízenými předpisy (zejména aktuálním příkazem rektora, příkazem děkana a souvisejícím metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost). Bezpečnostní opatření je doporučeno zavádět v duchu tohoto metodického pokynu. V případě nejasností kontaktujte tajemníka fakulty (petr.matejka@cvut.cz).
  3. Výuková střediska Mariánská a Telč se řídí aktuálně platnými nařízeními v daném regionu (zejména nařízení krajské hygienické stanice) a dalšími nadřízenými předpisy (zejména aktuálním příkazem rektora, příkazem děkana a souvisejícím metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost). V případě nejasností kontaktujte tajemníka fakulty (petr.matejka@cvut.cz).
 7. Další obecná opatření:
  1. V prostorách fakulty je nutné nosit zdravotnickou roušku nebo respirátor (typu FFP2/KN95) 3. Tuto ochrannou pomůcku je možné odložit, pokud v blízké přítomnosti není žádná další osoba, při jídle nebo pití a dále dle platných nadřízených opatření 4, v podmínkách fakulty tedy zejména při zkoušení.
  2. Je povinností každého studenta a zaměstnance dodržovat hygienu rukou (na všech toaletách je speciální desinfekční mýdlo, nejen rizikové plochy jsou na fakultě důsledně a pravidelně čištěny).
  3. Po vstupu do budovy fakulty je přikázáno použít desinfekci rukou. Desinfekce bude umístěna u hlavního vchodu a na dalších vybraných místech fakulty.
  4. V případě podezření na nákazu koronavirem, nařízené karanténě nebo prokázaném onemocnění musí student i zaměstnanec postupovat dle platných vládních nařízení, aktuálně platných instrukcí ČVUT (obecné informace a příkaz rektora) a zároveň o tomto stavu informovat koordinátora za Fakultu stavební (eva.steffelova@fsv.cvut.cz). V případě nařízené karantény nebo prokázaném onemocnění je navíc studentům i zaměstnancům zakázaný vstup na fakultu.
  5. V případě třeba i jen běžného nachlazení raději zůstane zaměstnanec pracovat z domova. Tuto možnost bude konzultovat se svým nadřízeným, který může práci z domova umožnit. V případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. dušnost, kašel, horečka apod.) je zakázáno vstupovat do budovy fakulty a setkávat se s ostatními zaměstnanci a studenty.
  6. Funkční celky fakulty jako je bufet, čítárna, studovna, FIT centrum, papírnictví apod. budou otvírány na individuální bázi, řešení budou diskutována mezi provozovatelem a vedením fakulty.

 

III. Dočasná a přechodná ustanovení

 1. Od 10. 3. 2021 bude fakulta pro své zaměstnance a studenty zajišťovat možnost testování antigenními testy.
  1. Testy budou zaměstnancům a studentům předávány individuálně na hlavní vrátnici fakulty.
  2. Zaměstnanci a studenti jsou povinni informovat zaměstnavatele o výsledku provedeného testu, s využitím aplikace ČVUT (viz informace na webu ČVUT)
 2. Od 26. 5. 2021 mohou nad rámec standardních omezení vstupovat do prostor fakulty pouze ti zaměstnanci, kteří splňují požadavky, uvedené v aktuálním příkazu rektora, kde je specifikován i způsob prokazování této skutečnosti formou aplikace, tedy:
  1. prodělali onemocnění COVID-19 před ne více než 180 dny,
  2. nebo byli očkováni proti COVID-19 a zároveň:
   1. od první dávky dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 a nejvíce 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   2. nebo od první dávky dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
   3. nebo od aplikace dávky jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  3. nebo mají negativní výsledek PCR nebo antigenního testu ne starší než 7 dní.
 3. Od 26. 5. 2021 mohou nad rámec standardních omezení vstupovat do prostor fakulty pouze ti studenti 5, kteří splňují požadavky, uvedené v aktuálním příkazu rektora, kde je specifikován i způsob prokazování této skutečnosti formou aplikace:
  1. prodělali onemocnění COVID-19 před ne více než 180 dny,
  2. nebo byli očkováni proti COVID-19 a zároveň:
   1. od první dávky dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 a nejvíce 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   2. nebo od první dávky dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
   3. nebo od aplikace dávky jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  3. nebo mají negativní výsledek PCR nebo antigenního testu:
   1. ne staršího než 7 dní, pokud bylo testování provedeno na testovacím místě ve Studentském domě nebo samotestovací sadou, poskytnutou fakultou,
   2. nebo ne staršího než 72 hodin v ostatních případech.
 4. Pro účely provádění samotestování byla na fakultě vyčleněna místnost B500B (B-167). Pro likvidaci odpadu po provedených testech využívejte výhradně odpadkový koš v této místnosti.

 

IV. Plánování hromadných akcí

 1. Veškeré hromadné akce se budou muset vždy řídit veškerými nadřízenými nařízeními, opatřeními a příkazy. Zejména se jedná o vládní nařízení a příkaz rektora. Fakultní opatření budou vydávány v souladu s těmito nadřízenými předpisy, nebo mohou tyto předpisy upřesnit a zpřísnit.
 2. V důsledku neustálého rizika zhoršení epidemiologické situace dává fakulta následující doporučení ke konání hromadných akcí. Organizátorovi akce je doporučeno zejména:
  1. počítat s možnými omezeními akce v důsledku neočekávaného vývoje situace, které nebude možné z pozice fakulty ovlivnit,
  2. připravit se na možnost vícenákladů konání akce, způsobených dodatečnými požadavky na zajištění akce (např. nutnost testování účastníků, specifické požadavky na prostory apod.),
  3. účastníky akce předem informovat o možnosti storna v důsledku zásahu vyšší moc a vyjednat jasné podmínky tak, aby případná hrozba účastníky neodradila a zároveň aby byla akce na takovou variantu připravena,
  4. při plánování akce počítat s možností distanční nebo hybridní 6 účastí.
 3. Riziko, spojené s případnými omezeními akce nese primárně katedra, která akci organizuje.
 4. V případě, že k omezení akce dojde v důsledku fakultních omezení, která by zpřísňovala nadřízené předpisy, lze jednat s vedením fakulty o spoluúčasti fakulty na krytí souvisejících rizik.
 5. Z hlediska omezení maximálního počtu účastníků budou akce na fakultní úrovni posuzovány individuálně s přihlédnutím k charakteru akce a v souladu s nadřízenými nařízeními 7.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tento metodický pokyn nahrazuje předchozí verzi metodického pokynu tajemníka 1/2020 k provozu fakulty v omezeném provozu, verze 2021/05/26.
 2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2021.

 

Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník fakulty

 


1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod.

 

2 Souhlas bude standardně udělován – smyslem pokynu je mít o těchto akcí přehled a případně se dohodnout na dodatečných bezpečnostních opatřeních.

 

3 Přesně dle bodu 1 mimořádného opatření vlády č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

 

4 Dle bodu 3 mimořádného opatření vlády č.j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN

 

5 Týká se všech studentů, zejména tedy studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia bez pracovně-právního vztahu s fakultou (pak je na studenty pohlíženo jako na zaměstnance).

 

6 Technické možnosti fakulty konzultujte s VIC.

 

7 Např. pokud budou vzdělávací aktivity omezeny na 30 osob, ale bude umožněno pořádání konferencí do 100 osob, bude standardně konference pro 50 osob umožněna.