Metodický pokyn tajemníkač. 1/2020, v. 2022/03/14


METODICKÝ POKYN TAJEMNÍKA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

k provozu fakulty v omezeném provozu

 

I.   Úvodní ustanovení

 1. Tento metodický pokyn je vydáván v návaznosti na příkaz děkana č. 1/2022 ke snížení rizika nákazy koronavirem a upřesňuje jeho působnost. Ustanovení tohoto metodického pokynu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.

 2. Tento metodický pokyn může být dále upřesňován. To bude prováděno vždy vydáním kompletní nové verze metodického pokynu a zásadní změny budou komentovány v průvodní informaci. Případná nová verze metodického pokynu bude rozesílána na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň bude zveřejňována na webu fakulty.

 3. Tento metodický pokyn doplňuje metodické pokyny proděkanky pro pedagogiku a metodické pokyny proděkana pro vědu a výzkum. V případě rozporu mezi tímto metodickým pokynem a metodickými pokyny proděkanů platí metodické pokyny proděkanů.

 

II.   Opatření ke snížení rizika nákazy

 1. Ochrana dýchacích cest: V případě respiračního onemocnění a zároveň nutnosti pohybovat se po fakultě, je doporučeno chránit své okolí použitím ochrany dýchacích cest (např. roušky nebo respirátoru).

 2. Setkávání: Při setkávání je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost při jednání alespoň 1,5 metru.

 3. Větrání: Při výuce a jednáních, nebo při jakýchkoliv akcích, kde je přítomno větší množství osob, je doporučeno důsledně větrat, není-li prostor vybaven vzduchotechnikou, která větrání zajistí.

 4. Hygiena rukou: Je povinností každého studenta a zaměstnance dodržovat hygienu rukou (na všech toaletách je speciální desinfekční mýdlo, na některých místech fakulty jsou umístěné desinfekce).

 5. Organizace akcí: Veškeré akce 1 musí být realizovány v souladu s aktuálně platnými nařízeními vlády (zejména ve smyslu dodržení bezpečnostních opatření a omezení maximálního množství účastníků). Akce je třeba posuzovat individuálně.

 6. Nákaza koronavirem: V případě podezření na nákazu koronavirem, nařízené karanténě nebo prokázaném onemocnění musí student i zaměstnanec postupovat dle platných vládních nařízení, zejména respektovat případná karanténní opatření.

 

III.   Závěrečná ustanovení

 1. Tento metodický pokyn nahrazuje předchozí verzi metodického pokynu tajemníka 1/2020 k provozu fakulty v omezeném provozu, verze 2022/02/19.

 2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 14. 3. 2022.

 

Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník fakulty

 


 

1 Akce doplňkové činnosti, nekomerční akce, PR aktivity, akademické obřady i další.