FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 16. 3. 2022
 Č.j.: 6/OD/910/2022

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2022

kterým se mění Opatření děkana č. 7/2021,
o realizaci Kariérního řádu ČVUT na Fakultě stavební

 

Podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze vydávám toto opatření:

 

Článek 1

Opatření děkana č. 7/2021, o realizaci Kariérního řádu ČVUT na Fakultě stavební, se mění takto:

 

1. V čl. 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Po nástupu do pracovního poměru se provádí hodnocení pracovníka až po uplynutí dvou let.".

 

2. V čl. 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Zápis z hodnocení je součástí osobního spisu zaměstnance, který je uložen na Osobním oddělení fakulty.".

 

3. V čl. 4 se odstavec (1) nahrazuje zněním:

"(1) Vedoucí pracovišť provedou první periodické hodnocení všech pracovníků podle čl. 3 nejpozději do 30. 9. 2022. Hodnocení vedoucích pracovníků provede děkan nejpozději do 31. 12. 2022.".

 

Článek 2

Toto opatření děkana nabývá účinnosti dne 16. 3. 2022.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan