FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 24. 3. 2023
 Č.j.: 9/OD/921/2023

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2023

účelové stipendium pro studenty bakalářských studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce
a
poplatky za studium v bakalářských a magisterských navazujících studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce

 

Část I

Účelové stipendium pro studenty bakalářských studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce

 

V souvislosti s poplatky za studium v anglickém jazyce FSv ČVUT a v souladu se Stipendijním řádem ČVUT čl. 4 odst. 2e) přiznávám studentům – samoplátcům v anglicky vyučovaných bakalářských studijních programech následující účelové stipendium.

 1. Podmínky pro přiznání stipendia
  V daném semestru má student nárok na stipendium, jestliže splňuje tato kritéria:
  1. studuje ve standardní době studia v bakalářském studijním programu vyučovaném v anglickém jazyce a uhradil příslušný poplatek za studium,
  2. v předcházejícím semestru byl studentem stejného studijního programu, uhradil příslušný poplatek za studium a dále
   - získal minimálně 20 kreditů,
   - dosáhl váženého studijního průměru maximálně 2,500.
 2. Výpočet váženého studijního průměru
  Vážený studijní průměr se vypočítává způsobem uvedeným v čl. 12 Studijního a zkušebního řádu ČVUT ze všech předmětů zakončených zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem, které student řádně ukončil v daném semestru studia.

 3. Výše stipendia
  Výše stipendia je stanovena procentuálním podílem vypočteným z výše semestrálního poplatku za bakalářské studium v anglickém jazyce.

  Konkrétní procentuální podíl je určen v závislosti na počtu získaných kreditů následovně:

  Kredityvýše stipendia - procentuální podíl z poplatku za studium
  3080 %
  2977 %
  2874 %
  2771 %
  2668 %
  2565 %
  2462 %
  2359 %
  2256 %
  2153 %
  2050 %
 4. Výplata stipendia probíhá v letním semestru nejpozději v měsíci dubnu, v zimním semestru nejpozději v měsíci prosinci. O stipendium nemusí student žádat, fakulta jej vyplácí automaticky na základě studijních výsledků uvedených v IS KOS.

 

Část II

Poplatky za studium v bakalářských a magisterských navazujících studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce

 

V souvislosti se Statutem ČVUT, příloha č. 5 Poplatky spojené se studiem a na základě souhlasu rektora s nižším poplatkem pro magisterské navazující studium FSv ČVUT stanovuji následující výši poplatků za studium   anglickém jazyce (údaje v Kč za semestr):

Bakalářské studijní programy55 000
Magisterské navazující studijní programy500

 

Toto opatření platí pro výplaty stipendia a pro platby za studium od 1. 9. 2023.

Tímto se ruší opatření děkana č. 12/2020.

 

Praha 24. 3. 2023
prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan