Dokument neplatný

Opatření děkana č 6/2020Č.j. 6OD/11921/2020

Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu
Water and Environmental Engineering uskutečňovaném na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021

 

Přijímání uchazečů do magisterského studijního programu se řídí následujícími předpisy:
Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze, těmito "Podmínkami pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Water and Environmental Engineering (dále WEE) uskutečňovaném na Fakultě stavební ČVUT v Praze", Směrnicí děkana Vyhlášení přijímacího řízení do magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021 (dále jen "Směrnice děkana") a dodatkem č.1 ke Směrnicí děkana Vyhlášení přijímacího řízení do nově akreditovaného magisterského studijního programu Water and Environmental Engineering.

 

Studijní program WEE se otevírá v akademickém roce 2020/2021 při minimálním počtu pěti zapsaných uchazečů.

 1. Základní podmínka pro přijetí ke studiu v magisterském programu WEE:
  1. Úspěšné ukončení bakalářského studia v bakalářském studijním programu zaměřeném na stavební inženýrství nebo environmentální inženýrství.
  2. Podání řádně vyplněné přihlášky v termínu do 15. srpna 2020.
  3. Dodání příloh k přihlášce uvedených v části VI Směrnice děkana v termínu do 15. srpna 2020 kromě přílohy G.
   Pro přílohu G (uznání rovnocennosti či nostrifikace bakalářského diplomu) platí termín dodání do 15. 9. 2020.
  4. Získání minimálního počtu bodů z přijímací zkoušky dle odst. 3.
  5. Získání minimálního celkového počtu bodů v přijímacím řízení dle odst. 6.
  6. Prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana část VI odst. I.

  Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijati ke studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") v pořadí dle celkového počtu bodů v přijímacím řízení dle odst. 4, maximálně do naplnění kapacity studijního programu podle odst. 7. Umístí-li se na posledním místě podle odst. 7 více uchazečů, budou přijati všichni tito uchazeči.

   

 2. Přijímací zkouška:
  Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z oborových tematických okruhů. Rámcové požadavky ke zkoušce jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
  Uchazečům, kteří v akademickém roce 2019/2020 nebo 2018/2019 absolvovali na FSv studium těchto příbuzných bakalářských studijních oborů: Vodní hospodářství a vodní stavby, Inženýrství životního prostředí, budou výsledky ústních zkoušek z tematických okruhů státní závěrečné zkoušky uznány jako výsledky přijímací zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako průměr z bodového hodnocení zkoušek z tematických okruhů podle odst. 5.

   

 3. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu:
  40 bodů z přijímací zkoušky (maximální možný počet bodů je 100)

   

 4. Celkový počet bodů v přijímacím řízení:
  Celkový počet bodů v přijímacím řízení se skládá z 25 % z výsledků přijímací zkoušky (max. 100 bodů) a ze 75 % ze studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu (max. 300 bodů). Výsledky bakalářského studia jsou tvořeny váženým studijním průměrem ze všech předmětů započítaným váhou 0,8 a známkou z obhajoby bakalářské práce započítané váhou 0,2.
  Celkový počet bodů v přijímacím řízení (max. 400 bodů) se stanoví ze vzorce
  Z + 3 (0.8 . P + 0.2 . B)

  kde:
  Z je počet bodů z přijímací zkoušky,
  P je bodové hodnocení váženého studijního průměru ze všech předmětů absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 5),
  B je bodové hodnocení známky z obhajoby bakalářské práce (stanovené podle odst. 5).

   

 5. Vážený studijní průměr se stanoví podle čl. 12 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze v platném znění. Nepoužívá-li jiná vysoká škola kreditový systém, je váha předmětu dána počtem týdenních hodin předmětu.
  Vážený studijní průměr se přepočítává na bodové hodnocení pomocí vztahu:
  (125 – 25 . PR),     kde PR je příslušný vážený studijní průměr vyjádřený na dvě desetinná místa.
  Známky z jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky i známka výsledná se přepočítávají na bodové hodnocení takto:

          A (výborně) 100 bodů;
          B (velmi dobře)87,5 bodů;
          C (dobře) 75 bodů;
          D (uspokojivě) 62,5 bodů;
          E (dostatečně) 50 bodů.

 6. Minimální celkový počet bodů v přijímacím řízení nutný pro přijetí ke studiu: 240 bodů.

 7. Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v programu WEE: 40

 8. Na základě písemné žádosti může děkan prominout přijímací zkoušku cizincům (kromě uchazečů ze Slovenské republiky), kteří v přihlášce doloží odpovídající znalost anglického jazyka podle odst. 1f).

 9. Děkan může v závislosti na výsledcích přijímacího řízení snížit minimální počet bodů požadovaný pro úspěšné složení přijímací zkoušky (viz odst. 3) a/nebo minimální požadovaný celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (viz odst. 6).

 10. Děkan může zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v odst. 7, a to na základě limitů MŠMT pro počty financovaných studentů nebo s přihlédnutím k počtu přihlášených uchazečů.

 11. FSv nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří byli vyloučeni ze studia na FSv na základě disciplinárního řízení podle čl. 2 Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT v Praze nebo v průběhu zahájeného disciplinárního řízení ukončili studium zanecháním studia nebo u nich došlo k podvodnému jednání v rámci předchozích přijímacích řízení na FSv.

 12. Uchazeči, u nichž dojde v průběhu přijímacího řízení k podvodnému jednání, nebudou ke studiu na FSv přijati. Zda došlo k podvodnému jednání, rozhoduje děkan.

 13. Vlastní průběh přijímacího řízení včetně termínů přijímacích zkoušek stanoví Směrnice děkana.

Tyto podmínky byly schváleny Akademickým senátem FSv dne 26. 3. 2020.

 

Praha 26. 3. 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan