Poslání a cíle Nadace 17. listopadu

 

Nadace a nadační fondy jsou všeobecně vnímány jako subjekty, podporující různé oblasti nebo zájmové skupiny. Z nadací, které působí v České republice, je pouze několik těch, které jsou specificky zaměřeny na rozvoj a podporu studia technických věd. Nadace 17. listopadu je původně účelovým sdružením, založeným 27. dubna 1992 z iniciativy Fakulty stavební ČVUT v Praze. V roce 1998 se Nadace 17. listopadu transformovala podle zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. a byla zapsána 20. ledna 1999 do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze. Sídlo nadace je při Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Posláním Nadace je podpora studia nadaných studentů a studentek na Fakultě stavební ČVUT v Praze při jejich studiu v programech bakalářských, magisterských i doktorských. Podle Statutu Nadace 17. listopadu se při rozhodování o udělení podpory přihlíží nejen ke studijním výsledkům, ale také k sociálním poměrům žadatele. Jde především o studenty z rodin, které pobírají některou z dávek státní sociální podpory, osiřelé studenty nebo o případ, kdy student má svoji vlastní rodinu.

Nadace poskytuje jednorázová stipendia nebo také nadační příspěvek jako ocenění vysoké kvality závěrečné vysokoškolské práce či úspěchu v rámci studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Ve správní a dozorčí radě jsou mj. zástupci zakládajících či přispívajících organizací. V čele Nadace je od jejího založení prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., emeritní rektor ČVUT v Praze. Orgány nadace hledají nové formy iniciativy k získání dalších přispěvatelů do nadace a orientují se především na stavební organizace a firmy, na jejichž činnosti se významnou měrou podílejí právě absolventi fakulty.

Za dobu existence Nadace 17. listopadu poskytly příspěvky k zajištění jejího poslání tyto organizace: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Metrostav a.s., Stavby silnic a železnic a.s., Vodní stavby Praha a.s., Vojenské stavby a.s., Průmstav a.s., POZIMOS Zlín a.s., SICON Praha, Dálniční stavby Praha a.s., Wienerberger Cihlářský průmysl, a.s., Čermák a Hrachovec, a.s., Fakulta stavební ČVUT v Praze.

Z prostředků Nadace byla dosud vyplacena stipendia a jednorázové příspěvky v celkové výši 1,1 mil Kč. O udělení prostředků rozhoduje správní rada, výběrové řízení je vyhlašováno zpravidla jednou ročně.