Termomechanika

Kód předmětu: 102FYZB
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/fyzb.html

Anotace(semestr B231)
I. Základy termodynamiky, teplota, teplo, systém, stav, stavové rovnice. II. Transport tepla Přenost tepla vedením: ustálené vedení tepla v homogenních i nehomogenních materiálech, šíření tepla ve 3D (tepelné mosty), neustálené vedení tepla. Newtonův zákon ochlazování. Přenos tepla zářením: Planckův vyzařovací zákon, Wienův zákon, emisivita a pohltivost při různých vlnových délkách, selektivní absorbéry, koeficient přestupu tepla, průchod světla atmosférou. Přenos tepla prouděním: přenos tepla ve vzduchových vrstvách, základy teorie podobnosti, základy numerického řešení, praktické příklady (tepelný odpor dvojskel atp.). III. Transport hmoty Difuse, termodifuse, bilance vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
Obsah 
1. Termodynamické systémy.
2. Termodynamické stavy a procesy.
3. Stavové rovnice.
4. věta termodynamická, měrná tepelná kapacita.
5. Šíření tepla vedením - Fourierův zákon.
6. Vedení tepla v materiálech s teplotně závislým součinitelem tepelné vodivosti.
7. Vedení tepla v prostoru (jednoduché geometrie, numerické řešení).
8. Tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, přestup tepla z povrchu do prostředí.
9. Neustálené šíření tepla vedením, rovnice vedení tepla, okrajové podmínky, příklady.
10. Šíření tepla zářením.
11. Šíření tepla prouděním.
12. Transport hmoty.
13. Difuse, termodifuse, bilance vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  RÉDR, Miroslav a Miroslav PŘÍHODA. Základy tepelné techniky. Praha: Nakladatelství techn. lit., 1991.
Doporučená literatura:
[2]  JÍLEK, Miroslav. Thermomechanics. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02077-0.
[3]  ÇENGEL, Yunus A., Afshin J. GHAJAR a Mehmet KANOGLU. Heat and mass transfer: fundamentals and applications. 4th ed. in SI units. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-131112-0.
Studijní pomůcky:
[4]  online: Prof. J.Biddle’s lecture series on CPP (youtube) https://www.cpp.edu/meonline/heat-transfer.shtml
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )