Fyzika 1G

Kód předmětu: 102FY_1
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://departments.fsv.cvut.cz/k102/bakalarske-studium/Fyzika%201G

Anotace(semestr )
Předmět seznamuje studenty se základními fyzikálními jevy a aplikacemi z oblasti základů klasické mechaniky, termodynamiky a tepelně-technických vlastností látek, elektřiny a magnetismu. Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny technickými aplikacemi se speciálním zaměřením na geodézii a měřicí metody.
Obsah 
Základní pojmy fyziky. Matematický aparát ve fyzice. Kinematika hmotného bodu. Silová pole. Dynamika hmotného bodu.
Soustava hmotných bodů a tuhé těleso. Oscilace, kmitavý pohyb. Základy elastických vlastností pevných látek. Základy hydromechaniky. Mechanické vlnění. Termodynamika - základní pojmy, procesy a zákony. Termodynamika - skupenské změny, přenos tepla. Základy elektřiny a magnetismu - elektrostatické pole. Základy elektřiny a magnetismu - elektrický proud v látkách. Základy elektřiny a magnetismu - magnetické pole, elektromagnetická indukce.
Literatura 
[1]  Mikš, A., Novák, J. Fyzika 1, 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 189 s. ISBN 978-80-01-05201-3.
[2]  Mikš, A. Fyzika 2 - Elektromagnetické pole, 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 162 s. ISBN 80-01-03164-0.
[3]  Novák, J., Novák, P., Pokorný, P. Fyzika - sbírka příkladů. ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-010-6183-1.
[4]  Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fundamentals of Physics. 10th ed., John Wiley and Sons, New York 2013. ISBN 978-1118230718.
[5]  Feynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M. Feynmanovy přednášky z fyziky. 1.díl. Fragment, 2013. ISBN: 978-80-253-1642-9.
[6]  Feynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M. Feynmanovy přednášky z fyziky. 2.díl. Fragment, 2013. ISBN: 978-80-253-1643-6.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )