Fyzika pevných látek ve stavebnictví

Kód předmětu: 102YFPL
Garant předmětu: Ing. Jiří Konfršt, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Pevné látky, krystalová struktura, teorie atomového obalu, valenční vrstva, typy vazeb, dislokace, kritická energie trhliny, kmitání hmot, vlastní frekvence, tlumení systému, způsoby porušení, typy lomu, elektronové mikroskopy, řádkovací tunelový mikroskop, mikroskop atomárních sil, difrakce, difrakční metody, polovodiče, p-n přechod, fotovoltaický jev, solární články, přenos tepla a vlhkosti.
Obsah 
Předmět se zabývá základní fyzikou pevných látek a principem experimentálních metod používaných při stanovení jejich struktury a mechanických vlastností. Výuka probíhá v komorním prostředí. Probíraná témata je možné přizpůsobit potřebám studentů se zaměřením na jejich specializaci event. tématiku diplomové práce.
Literatura 
[1]  Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
[2]  Dekker A.J.: Fyzika pevných látek, Academia, Praha, 1966
[3]  Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Přenosové jevy, Academia, Praha, 1968
[4]  Kraus I.: Struktura a vlastnosti krystalů, Academia, Praha, 1993
[5]  Novotný R., Pech P.: Teorie v mechanice spojitých prostředí, ČZU, Praha, 2008
[6]  Kunz J.: Základy lineární a nelineární lomové mechaniky pro inženýrskou praxi, ČVUT, 2020
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )