Estetika a sociologie

Kód předmětu: 105ESSO
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je uvést studenty do současné estetiky jakožto disciplíny zabývající se působením uměleckých i mimouměleckých objektů na své recipienty. V přednáškách se bude vycházet z premisy, že současnou estetiku charakterizuje prohlubující se odstup vůči tradiční estetice (založené na pojmech vkusu, krásy, vznešenosti a génia, na vztahu estetiky a umění, etiky či přírody). Budeme se věnovat také tématům současným, jako je estetika v oblasti masových a digitálních médií, všedního dne, veřejného prostoru či sportu. Studenti budou seznamováni jak teoretickými texty v oboru sociologie, moderní teorie umění, tak s konkrétními projekty (v oblasti malířství, sochařství, divadla, filmu a hudby). Průběžně bude přihlíženo k sociologickému aspektu estetiky, tj. k tomu, jak se do způsobu vnímání a tvoření uměleckých artefaktů promítá okolnost, že daný artefakt je pokaždé tvořen a vnímán v rámci určitého společenství nebo určité komunity.
Obsah 
1. Sociologie a Estetika
G. Simmel, jeden ze zakladatelů sociologie ve svém díle umění a estetiku neopomíjel. Simmel, jako sociolog, hledá ve vizuálním materiálu zobrazování sociálních a filozofických témat jako zachycení životního cyklu, zejména stárnutí, pohybu, krásy, smrti, zbožnosti a individuality.
2. Estetika a umění v době technické reprodukovatelnosti
Teorie a praxe reprodukce umění a obrazu v době nástupu masové kultury.
Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, esej Waltera Benjamina z roku 1936 je i v v dnešní době je jedním z nejcitovanějších děl o dopadu nových médií na umění.
3. Ti druzí….. Jinakost a Orientalismus jako sociální a estetický konstrukt reality
Saidovo živě vysoce hodnocené dílo je již léta jedním ze základních titulů v oblasti sociologie a kulturních studií.
4. Kultura a Subkultury
Případová studie kulturního kreativismu (Cultural Creatives). Hodnotové modely a jejich vliv na estetické vnímání.
5. Muzea a galerie
Estetika a procesy muzeifikace. Umění vzniklé záměrně, umění vzniklé přivlastněním (Art by intention, Art by appropriation).
6. Estetika a digitalizace
7. Kýč a nostalgie
Sociální role a místo.
8. Suvenýry, Turismus a sociální procesy spojené s produkcí a spotřebou
9. Komodifikace nehmotného kulturního dědictví
10. Veřejný prostor – sociální a estetická role
11. Communities of practice – komunity živé praxe
Místa a komunity na pomezí soukromé a veřejné sféry
12. Netnografie – analýza a vedení výzkumu v digitálním prostředí.
13. Obsahová a vizuální analýza. Angažovaná fotografie jako metodologický nástroj výzkumu a komunikace.

Literatura 
[1]  AMPS (Architecture, Media, Politics, Society) is a nonprofit research organisation. Its journal is Architecture_MPS. The journal is published by UCL Press. http://architecturemps.com/journal/, http://architecturemps.com/proceedings/.
[3]  BENJAMIN, Walter. https://monoskop.org/images/0/06/Benjamin_Walter_1936_1979_Umelecke_dilo_ve_veku_sve_technicke_reprodukovatelnosti.pdf
[5]  CIRKLOVÁ, Jitka. 2019. Georg Simmel: Rembrandt. Umělecko-filozofická esej. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55, 537-40.
[7]  CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
[9]  CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. USA: IGI Global, 2022. s. 800-819. ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.
[11]  CIRKLOVÁ, Jitka. Engaged Photography as Urban Communication Platform in Sustainability Development Context. In Laura Sanderson & Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467.
[13]  GIDDENS, Anthony. Sociologie. Přeložil Tereza JIROUTOVÁ KYNČLOVÁ. Praha: Argo, 2013. ISBN 728-80-257-0807-1.
[15]  HORÁČEK M. eds. 2019. Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století, Ústav dějin umění AV. ČR. ISBN 978-80-88283-27-0.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr (NA20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr (NA20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr (NA20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )