Právo

Kód předmětu: 105PRA
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Právo obecně (soukromé právo vs. právo veřejné), úvod do občanského práva (absolutní majetková práva vs. relativní majetková práva). Svéprávnost, podnikání. Věcná práva obecně, sousedská práva. Bytové spoluvlastnictví. Nájemní smlouva (práce se vzorem nájemní smlouvy). Kupní smlouva. Smlouva o dílo. Základy pracovního práva (pracovní smlouva – práce se vzorem, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Přehled práva duševního vlastnictví, nekalá soutěž, úvod do autorského práva. Vybrané kapitoly autorského práva. Úvod do stavebního práva.
Obsah 
Právo obecně (soukromé právo vs. právo veřejné), úvod do občanského práva (absolutní majetková práva vs. relativní majetková práva). Svéprávnost, podnikání. Věcná práva obecně, sousedská práva. Bytové spoluvlastnictví. Nájemní smlouva (práce se vzorem nájemní smlouvy). Kupní smlouva. Smlouva o dílo. Základy pracovního práva (pracovní smlouva – práce se vzorem, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Přehled práva duševního vlastnictví, nekalá soutěž, úvod do autorského práva. Vybrané kapitoly autorského práva. Úvod do stavebního práva.

Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
Doporučená literatura:
[3]  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
[4]  Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
[5]  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
[6]  Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
[7]  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
[8]  Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
[9]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
[10]  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20230007_1), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )