Právo (všeobecné)

Kód předmětu: 105YPRA
Garant předmětu: JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Právo obecně: soukromé právo vs. právo veřejné. Vybrané kapitoly občanského práva: úvod do občanského práva, věcná práva (bytové spoluvlastnictví) vs. práva závazková (nájemní smlouva, smlouva o dílo). Základy pracovního práva: pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Přehled práva duševního vlastnictví. Úvod do autorského práva: ochrana autorských děl (dílo fotografické, dílo výtvarné, architektonické dílo včetně díla urbanistického), pojmové znaky autorského díla, způsoby oprávněného užití autorského díla (licenční smlouva), právní prostředky ochrany autorského díla. Úvod do průmyslového práva: vynálezy/patenty a užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky.
Obsah 
Právo obecně: soukromé právo vs. právo veřejné. Vybrané kapitoly občanského práva: úvod do občanského práva, věcná práva (bytové spoluvlastnictví) vs. práva závazková (nájemní smlouva, smlouva o dílo). Základy pracovního práva: pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Přehled práva duševního vlastnictví. Úvod do autorského práva: ochrana autorských děl (dílo fotografické, dílo výtvarné, architektonické dílo včetně díla urbanistického), pojmové znaky autorského díla, způsoby oprávněného užití autorského díla (licenční smlouva), právní prostředky ochrany autorského díla. Úvod do průmyslového práva: vynálezy/patenty a užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Doporučená literatura:
[2]  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
[3]  Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
[4]  Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
[5]  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
[6]  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
[7]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
[8]  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )
- studijní plán Scénické technologie (BS2023), skupina Scénické technologie, PV předmět, 3. semestr (BS20230300_1), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )