Rétorika

Kód předmětu: 105YRET
Garant předmětu: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr B241)
Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.
Obsah 
Studium pomáhá rozvinout kulturu verbálního projevu mluveného včetně projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby studenti byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou společenskou a interpersonální komunikaci budoucích inženýrů a bakalářů. Předmět na úrovni "být schopen aplikace".
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Lošťáková, O. Empatická a asertivní komunikace, Jak zvládat obtížné komunikační situace, Praha, Grada Publishing, 2020.
[2]  Klapetek, M.: Komunikace, argumentace, rétorika . Praha, Grada Publishing 2008, eBook.
Doporučená literatura:
[3]  Helcl, Z.: Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách, Osvědčené rady a příklady z praxe, Praha, Grada Publishing, 2013.
[4]  Kermode, R.: Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali, 7 kroků k sebevědomému a autentickému projevu před publikem, Praha, Grada 2018.
[5]  Kahneman, D.: Myšlení: rychlé a pomalé, Jan Melvil, 2012.
[6]  Pernal, E.: Taktně, profesionálně, elegantně (pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku), nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. 2001.
[7]  Řeč těla, jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla, nakladatelství Portál, s.r.o. 2001
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )