Sociologie a psychologie

Kód předmětu: 105YSAS
Garant předmětu: PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Předmět podává základní přehled vybraných témat ze psychologie a sociologie: Úvod do psychologie, psychologie jako věda a jako pomáhající profese. Psychologie práce a organizace. Psychologie osobnosti, manažerská psychologie. Sociální psychologie, komunikace, řešení konfliktů, spolupráce a týmová práce. Vedení lidí a motivace, možnosti aplikace psychologických poznatků. Techniky práce se stresem, způsoby jednání v náročných situacích. Využití psychologie ve firemní komunikaci. Úvod do sociologie, cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Vliv uspořádání prostoru na lidské chování, sociologie bydlení. Vybraná témata ze sociologie firmy. Aktuální sociální jevy a jejich důsledky na řízení lidí a organizací.
Obsah 
Úvod do psychologie, psychologie jako věda a jako pomáhající profese.
Psychologie práce a organizace.
Psychologie osobnosti, manažerská psychologie.
Sociální psychologie, komunikace, řešení konfliktů, spolupráce a týmová práce.
Vedení lidí a motivace, možnosti aplikace psychologických poznatků.
Techniky práce se stresem, způsoby jednání v náročných situacích.
Využití psychologie ve firemní komunikaci.
Úvod do sociologie, cíle a metody sociologie.
Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti.
Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu.
Vliv uspořádání prostoru na lidské chování, sociologie bydlení.
Vybraná témata ze sociologie firmy.
Aktuální sociální jevy a jejich důsledky na řízení lidí a organizací.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  BOURDIEU, P.: Sociologické hledání sebe sama. Brno: Doplněk 2012. ISBN 978-80-7239-280-3.
[2]  NOVÝ, I. a kol.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-1705-0.
[3]  PAUKNEROVÁ, D. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2012. ISBN 978-80-247-3809-3.
Doporučená literatura:
[4]  BEDRNOVÁ, E. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press 2002. ISBN 80-7261-064-3.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20230007_1), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )