Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi

Kód předmětu: 122BOZF
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem koordinátora BOZP (dále ve KOO BOZP) v přípravné a realizační fázi výstavby, fungování na staveništi v roli koordinace bezpečné práce a pracoviště. Hlavní cíl je trénink vypracování plánu BOZP na konkrétní stavbu a jeho aktualizace a řešení problémů na příkladech. Sm.92/57/EHS, zavedení KOO BOZP v ČR, názvosloví, obsah a sestavení plánu BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. zpracování jednotlivých druhů projektové dokumentace, uplatňování v praxi, pohled OIP na KOO BOZP, Plán BOZP - Excel; software související s problematikou; zákonem dané činnosti KOO BOZP, fotografie správné a špatné praxe ze staveb Praktické zkušenosti z výběrových řízení na stanovení KOO BOZP, odměna KOO BOZP a jeho pojištění; podmínky pro Speciální rizika a stavby. V rámci cvičení je cílem výuky vypracovat plán BOZP pro konkrétní stavbu a pochopit potřebu koordinace bezpečné práce na staveništích a stanovit veškeré možné nedostatky BOZP a rizika na konkrétní stavbě; zkontrolovat, zda byla popsána a posouzena všechna rizika na staveništi; seznámit se s činnostmi KOO BOZP na staveništi.
Obsah 
1. Úvod, platná legislativa, Směrnice 92/57/EHS, zavedení KOO BOZP v ČR, názvosloví
2. Zákon č.309/2006Sb. - zákon BOZP, NV č. 591 a č.592/2006 Sb., paragrafy a přílohy
3. Zákon č. 262/2006 Sb. - zák. práce, NV č. 101/2005 Sb.
4. Sestavení plánu BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. včetně novel, ukázky jednotlivých příkladů plánu BOZP
5. Zákon č. 251/2005Sb. - zákon o inspekci, jeho uplatňování v praxi, pohled OIP na výkon činnosti KOO BOZP
6. NV č. 362/2005 Sb. - práce ve výškách, OOPP, na pozemních stavbách a mostních konstrukcích.
7. Zařízení staveniště, situace stavby a vazby na okolí
8. Provádění zemních prací, používání stavebních strojů na staveništi z pohledu bezpečné práce
9. Funkce a výkon koordinátora jeřábů a s tím související činnosti (jeřábník, vazač, signalista)
10. BOZP při realizaci hrubé horní stavby - monolitické konstrukce, zdění, bourací práce
11. Požární ochrana na staveništi, horké práce, provoz a údržba vyhrazených tlakových, plynových a elektrických zařízení
12. Způsoby zamezení ohrožení zdraví při pracích v ochranných pásmech energetických vedení a dalších sítí, práce s azbestem
13. BOZP při montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2
[2]  Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3
[3]  Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6
[4]  Chromecká, M. - Uhlír, M.: Vazač - příručka vazače břemen, Vydavatelství technických publikací, TECHNO, 2007
[5]  Samková, A.: Novinky v právní úpravě BOZP v roce 2016, MIRRO, 2017
[6]  Kol. autorů: Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí - Právní limity, Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci s MPSV, v. v. i., 2020, ISBN 978-80-87676-37-0
Doporučená literatura:
[7]  Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016
Nezařazeno:
[8]  rávní předpisy včetně novel:
[9]  ákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
[10]  ákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
[11]  ařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
[12]  ařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
[13]  ákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
[14]  yhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby
[15]  yhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb
[16]  ákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
[17]  ařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
[18]  ařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
[19]  ormy:
[20]  SN-EN-ISO 18001 - OHSAS (Occupational Helath and Safety Series)
[21]  SN-EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - zásady pro stanovení rizikovosti
[22]  ůležité webové stránky:
[23]  U:
[24]  ttps://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha
[25]  ww.ishcco.eu
[26]  R:
[27]  ww.vubp.cz
[28]  ww.ceskyfocalpoint.cz¨
[29]  ww.bozpinfo.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb (NL201900_99), skupina obor Příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NL20160200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NR20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )