Inženýrské činnosti pro pozemní stavby

Kód předmětu: 122ICPP
Garant předmětu: Ing. A. T. Tomáš Váchal, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Základní předpisy, pojmy podle právních předpisů, vývojový diagram přípravy a povolení zakázky Stavební zákon - výkon veřejné správy a územní plánování Stavební zákon - stavební řád Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - projekční fáze Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - povolovací proces Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - výstavba Zákon o pozemních komunikacích - základní ustanovení a zvláštní užívání - realizační proces Práva a povinnosti zadavatele, stavebníka, smluvní vztah ve variantách Práva a povinnosti projektanta, smluvní vztah ve variantách Zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech a o ochraně přírody a krajiny - povolovací proces Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o lesích a vodní zákon - povolovací proces Zákon o státní památkové péči a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - povolovací proces Občanský zákoník - smlouva
Obsah 
1. Základní předpisy, pojmy podle právních předpisů, vývojový diagram přípravy a povolení zakázky
2. Stavební zákon - výkon veřejné správy a územní plánování
3. Stavební zákon - stavební rád
4. Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - projekční fáze
5. Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - povolovací proces
6. Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - výstavba
7. Zákon o pozemních komunikacích - základní ustanovení a zvláštní užívání - realizační proces
8. Práva a povinnosti zadavatele, stavebníka, smluvní vztah ve variantách
9. Práva a povinnosti projektanta, smluvní vztah ve variantách
10. Zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech a o ochraně přírody a krajiny - povolovací proces
11. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o lesích a vodní zákon - povolovací proces
12. Zákon o státní památkové péci a zákon o posuzování vlivu na životní prostředí - povolovací proces
13. Občanský zákoník - smlouva
Literatura 
[1]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[3]  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
[4]  Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu v platném znění
[5]  Zákony o ochraně životního prostředí v platném znění
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - dle bc. studia (NR20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )