Kvalita ve stavebnictví

Kód předmětu: 122KVAS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Předmět je rozdělen do dvou částí: kontrola kvality projektové dokumentace z hlediska souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona a soudně znalecká činnost. Obsahem předmětu je kontrolní činnost v průběhu výstavby se zaměřením na kvalitu projektové dokumentace, sledování rozhodujících parametrů výstavby a postup prací, řízení změn v průběhu realizace. Nástroje na zabezpečení kvality stavby. Technické normy a předpisy. Kontrola kvality stavby. Zabezpečení kvality materiálu a výrobku. Uvedení nejčastějších chyb na úrovni projektové dokumentace a při realizaci stavební dodávky. Dále se předmět zabývá problematikou nekvality v investičním procesu. Základní princip a legislativa v oblasti znalecké činnosti. Analýza jednotlivých stavební konstrukcí z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci. Metodika vypracování znaleckého posudku a určení znalce.
Obsah 
1. Úvod do problematiky kvality stavebních prací z pohledu kvality projektové dokumentace.
2. Technická rizika projektové dokumentace. Příklady z praxe.
3. Řešení vad a reklamací ve stavebním procesu z pohledu soudního znalce.
4. Legislativní požadavky na kvalitu projektové dokumentace, stavební výrobky a účastníky výstavby. Zásady kontroly úplnosti a správnosti projektové dokumentace.
5. Základní požadavky na prostorovou geometrii staveb. Příklady kontroly možnosti dodržení limitních rozměrů i po započtení uvažovaných odchylek geometrické přesnosti výstavby.
6. Základní požadavky na ochranu staveb proti radonu. Zásady pro provádění protiradonových opatření.
7. Základní požadavky na hydroizolace spodní stavby.
8. Základní požadavky na hydroizolace střešních plášťů. Příklady návrhů střešních souvrství a řešení detailů.
9. Základy a zásady při projektování budov z pohledu stavební fyziky. Příklady řešení návrhu prostorových dispozic a detailů z pohledu tepelné techniky, akustiky apod.
10. Technická rizika projektové dokumentace z pohledu PBŘ - požadavky na nosné a požárně dělící konstrukce a vnitřní povrchové úpravy.
11. Technická rizika projektové dokumentace z pohledu PBŘ - požadavky na únikové cesty, výplně otvorů a vnější povrchové úpravy.
12. Základní požadavky na skleněné prvky používané ve stavebnictví.
13. Základní požadavky na povrchové úpravy stavebních konstrukcí (podlahy, pohledový beton, SDK konstrukce, obklady a dlažby apod.).
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[2]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
[3]  Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
[4]  Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby v platném znění
[5]  Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění
[6]  Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy)
[7]  Vyhláška. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 1. semestr (NR20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )