Projekt R1

Kód předmětu: 122PJ1R
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Dle zadané studie jednodušší stavby (v úrovni projektu k územnímu rozhodnutí) návrh nosné konstrukce objektu v podrobnostech pro provedení stavby. Výběr studentem na zaměření na pozemní, dopravní nebo vodní stavbu.
Obsah 
Studenti si volí podle svého zájmu projekt zaměřený na pozemní stavby, dopravní stavby a vodní stavby. S ohledem na odlišnost každého zadání se mohou jednotlivé úkoly lišit.

Zaměření na pozemní stavby - návrh jednoduché podsklepené vícepodlažní budovy
K 122 (technologie):
. 3 konstrukční varianty (ve spolupráci s K 124 a K 133)
. Výkres výkopů (1:50)
. Situace 1:200
. Technická zpráva
. Hrubý technologický rozbor (zejména pro nosnou konstrukci), orientační časový plán výstavby
. Situace stavby (1:200).
K124 (KPS):
. 3 konstrukční varianty (ve spolupráci s K 122 a K 133)
. Půdorys suterénu, přízemí, M 1: 50 v úrovni pro provádění stavby (min)
. 1 řez 1 : 50 nebo (1:20) - schodištěm, ev. dva řezy
. 1 pohled (pohledy) 1:100
. Základy 1: 50
. Schematicky (od ruky) ev. další detaily, pokud nejsou obsaženy v řezu
. Technická zpráva (koncept)
K 125 (TZB):
. Kanalizace (trasy ležatých rozvodů, umístění stoupaček
. Vodovodu (trasy ležatých rozvodů, umístění stoupaček
. Koncepčně vyřešit vytápění a větrání (chlazení)
. Trasy ÚT, VZT (vliv na instalační šachty), umístění výměníku, kotelny
. Do situace (1:200) zakreslení přípojek
. Technická zpráva
K 133 (beton):
. 3 konstrukční varianty (ve spolupráci s K 122 a K 124)
. Předběžný statický výpočet
. Jeden výkres tvaru
. Technická zpráva

Zaměření na dopravní stavby - návrh nádraží ČSAD (osazení vlastní budovy, chodníky a rozptylové plochy, parkoviště a pojezdové plochy včetně dopravního značení a odvodnění)
K 122 (technologie):
. Výkresy výkopů (1:50)
. Situace 1:200
. Technická zpráva
. Hrubý technologický rozbor, orientační časový plán výstavby
. Situace stavby (1:200)
K136 (silniční stavby):
. Situace výsledného řešení v měřítku 1:500 včetně stavebních a organizačních úprav, vodorovného a svislého dopravního značení
. Vzorový příčný řez autobusovým nádražím v měřítku 1:100
. Charakteristické příčné řezy autobusového nádraží i parkoviště v měřítku 1:100
. Návrh odvodnění autobusového nádraží (vrstevnice po 0,1 m) v měřítku 1:500
. Situace s inženýrskými sítěmi
. Situace s vlečnými křivkami na autobusovém nádraží a na křižovatce s místní komunikací v měřítku 1:500 (Vehicle tracking)
. Průvodní a technická zpráva

Zaměření na vodní stavby - návrh vodohospodářské stavby (analýza, návrh a posouzení vstupních a okrajových podmínek, konstrukční návrh, optimalizace a posouzení vybrané varianty vodního díla.
K 122 (technologie):
. Výkresy výkopů (1:50)
. Situace 1:200
. Technická zpráva
. Hrubý technologický rozbor, orientační časový plán výstavby
. Situace stavby (1:200)
K142 (hydrotechnika):
. Hydraulické výpočty (konzumční křivka jezu, návrh vývaru)
. Stabilita spodní stavby a vývaru
. Půdorysy stavebních konstrukcí (1:50)
. Řezy stavebních konstrukcí (1:50)
. Situace širších vztahů
. Výkresy hradící konstrukce (vodorovný a svislý řez, pohled)
. 3D výkresy, podklady pro BIM
. Etapizace výstavby, rozdělení na úseky a záběry
Literatura 
Studijní pomůcky:
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[2]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
[3]  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění
[4]  Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
[5]  Normy ČSN EN v platném znění
[6]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 122PJ2R
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )