Projekt R2

Kód předmětu: 122PJ2R
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Stavebně technologický projekt simulující předvýrobní a výrobní přípravu zhotovitele
Obsah 
Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace
Oprava dokumentace (navržení změn chybných nebo nevhodných řešení)
Rozdělení na etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů, rozdělení stavby na objekty a úseky (schéma)
Hrubý výpočet výměr (na rozhodující položky z technologického hlediska)
Soupis všech procesů, podrobný rozbor rozhodujících procesů (opět rozhodující položky – podle Paretova pravidla - rozborový list)
Technologický normál (u rozhodujících procesů s výpočtem, u ostatních zjednodušený)
Podrobný časoprostorový graf celé stavby s důrazem na technologické postupy a zadání (minimální, optimální, maximální technologicky možná doba trvání, minimální, optimální a maximální velikost čet, variantní řešení nasazení strojů a mechanizmů apod.)
Harmonogram s grafem nasazení pracovníků, rozhodujících mechanizmů a určených materiálů
Na zadanou část výkaz výměr (včetně přesného popisu položek pro veřejnou nebo neveřejnou zakázku) a položkový rozpočet na základě podrobné kalkulace (kalkulace podle konkrétních podmínek dané stavby, nikoli převzatou z databáze)
Výkres zařízení staveniště včetně technické zprávy a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce, úpravy povrchů a závěr výstavby)

Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
Studijní pomůcky:
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[3]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
[4]  Zákon č. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
[5]  Normy ČSN EN v platném znění
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 122PJ1R
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )