Projekt

Kód předmětu: 122PRJL
Garant předmětu: Ing. Pavel Neumann, prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122PRJL

Anotace(semestr B232)
Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její případné doplnění, řešení prostorové, technologické a časové struktury komplexního stavebního procesu akce včetně zpracování kontrolního a zkušebního plánu, environmentálního plánu a plánu BOZP, návrh zařízení staveniště, technologický postup prací (výrobní předpis) 2 vybraných významných procesů, doprovodná technická zpráva s komentářem řešení.
Obsah 
1. Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její doplnění
2. Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů.
3. Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách.
4. Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro hlavní objekty.
5. Návrh a posouzení zdvihacího prostředku
6. Technologický rozborový list podle výkazu výměr či rozpočtu
7. Technologický rozbor, včetně rozhodujících mechanizmů, návrhu pracovních čet s určením jejich velikosti, rozhodující materiály (pro dopravu) v úrovni dílčích stavebních procesů
8. Rozbor dopravních procesů.
9. Časový plán - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle zpracovaného technologického rozboru.
10. Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů
11. Komplexní časoprostorový graf ve struktuře etapových procesů
12. Graf nasazení pracovníků a potřeby určených materiálů v čase, graf potřeby rozhodujících strojů a mechanizmů.
13. Dimenzování sociálního a provozního ZS.
14. Výkresy zařízení staveniště (podle zadání: na výstavbové fáze ) včetně technické zprávy v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a závěr výstavby); DIO, DIR.
15. Situace širších vztahů s posouzením dopravních cest
16. Technologický postup prací (výrobní předpis) pro 2 určené procesy
Literatura 
[1]  Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
[2]  Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-5384-8
[3]  Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/
[4]  Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[5]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb (NL201900_99), skupina obor Příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NL20160200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NR20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )