Stavebně technologické projektování

Kód předmětu: 122TEPR
Garant předmětu: Ing. Vít Kosina
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Obsah 
1. Vazba mezi kvalitou projektového řešení a výslednou kvalitou stavby
2. základní ekonomické kategorie pro hodnocení staveb, literatura
3. tržní principy v hospodářství obecně, vazby na obor stavebnictví
4. stavební investice – základní pojmy a principy
5. výstavba jako investiční činnost – specifika vs. obecné vlastnosti
6. inovace vs. tradice ve stavebnictví
7. Investiční výstavba jako hospodářský proces
8. realizace investiční výstavby jako příklad přeměny finančního kapitálu na kapitál fyzický
9. obecné srovnání – výhody/nevýhody
10. výnos, likvidita, riziko práce s finančním kapitálem – řízení rizika, finanční nástroje, likvidita, obchodování s aktivy, burza atd.
11. Technologický vývoj ve stavebnictví
12. investiční výstavba – terminologie, cíle, nástroje a principy
13. kvalita stavby jako základní měřítko efektivity vynaložených prostředků
14. specifikace nástrojů investování
15. rizikové mapy, citlivostní analýzy investičního prostředí jako podklad pro rozhodování
16. technologický vývoj ve stavebnictví a jeho ekonomické hodnocení
17. Náklady životního cyklu staveb (LCC)
18. metodiky výpočtu
19. tvorba a užívání výpočetních modelů budoucího vývoje
20. hodnocení LCC u výstavby veřejných budov
21. ověřování vstupních údajů v časovém rozlišení
22. modelování nákladů na provoz budovy v čase
23. energetika jako klíčový aspekt hospodárnosti provozu budovy
24. Efektivita výstavby, benefity
25. tvorba zisku, hodnocení ziskovosti jednotlivých nástrojů pro investování
26. rizika a jejich hodnocení
27. hodnota stavebního díla během jeho životnosti
28. základní vazby mezi LCC a rozhodováním o koncepci řešení výstavbového procesu
29. Účetnictví, daně, statistika
30. principy vedení účetnictví
31. problematika odpisů
32. hodnocení subjektů dle hospodářských výsledků
33. daně, daňové strategie, statistika, vykazování
34. zveřejňování údajů
35. Řízení procesu výstavby I. - Nástroje
36. nástroje pro zajištění investičních projektů
37. • idea, obchodní plán, know-how
38. • základní prostředky – pozemek, stávající nemovitost
39. • časová funkce, termínová rozvaha
40. • využití cizích kapitálových zdrojů
41. metody posuzování kvality projektů
42.  
43. Řízení procesu výstavby II. - Hodnocení
44. posuzování stavebních investic s dlouhou návratností
45. tvorba benefitu (finanční, veřejně prospěšný, vlastní potřeba atd.)
46. hodnocení kvality staveb – certifikace (LEED, BREEAM, SBToolCZ)
47. investování do veřejných statků, infrastrukturní projekty
48. formulování a hodnocení investiční záměrů
49. posuzování benefitů z veřejných investic
50. společenská odpovědnost účastníků
51.-52. Vložená přednáška (hostující přednášející – právník – Vybrané právní aspekty výstavby veřejných staveb v současné praxi
53. hospodářská soutěž a její uplatnění v investiční výstavbě
54. veřejné zakázky
55. ZZVZ – vývoj, současná právní úprava a příklady z praxe
56. současné trendy zadávání staveb – Design&Build, kvalita, cena a výkon apod.
57. Výstavba jako součást života společnosti, infrastrukturní investice
58. dotace, distribuce finančních prostředků ze státního rozpočtu
59. kontrolní systémy, sankce za porušení pravidel
60. právní rámec hospodaření s veřejnými prostředky
61. ekologické aspekty investiční výstavby
62. památková ochrana
63. společenská odpovědnost
64. Přednáška (hostující přednášející (investor)) – Investice v zahraničí – případová studie
65. hodnocení rizik velkých výstavbových projektů mimo území ČR
66. proveditelnost, udržitelnost projektů
67. posuzování variantních řešení, kreativita v cizím právním prostředí
68. rozhodovací procesy v mezinárodní investiční praxi
69. Inovace technologických procesů v praxi
70. inovační procesy a jejich dopady do systému současné výstavby
71. ekonomické reflexe inovací v krátkodobém i dlouhodobém horizontu
72. formy podpory inovací a jejich implementace do procesu reálné výstavby
73. digitalizace procesů přípravy a realizace staveb, BIM jako nástroj hodnocení kvality
74. spolupráce s VaV, legislativa spojená se zaváděním inovací do stavební praxe
Literatura 
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NR20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )