Manažerství kvality ve stavebnictví

Kód předmětu: 122YMKS
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět je rozdělen do dvou částí: kontrola kvality projektové dokumentace z hlediska souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona a kontrola kvality prováděných prací. Obsahem předmětu je kontrolní činnost v průběhu výstavby se zaměřením na kvalitu projektové dokumentace, sledování rozhodujících parametrů výstavby a postup prací, řízení změn v průběhu realizace. Nástroje na zabezpečení kvality stavby. Technické normy a předpisy. Kontrola kvality stavby. Zabezpečení kvality materiálu a výrobku. Uvedení nejčastějších chyb na úrovni projektové dokumentace a při realizaci stavební dodávky.
Obsah 
1 Úvod do problematiky kvality stavebních prací z pohledu systému kvality stavební společnosti.
2 Technická rizika projektové dokumentace a realizace staveb. Příklady z praxe.
3 Legislativní požadavky na kvalitu projektové dokumentace, stavební výrobky a účastníky výstavby. Zásady kontroly úplnosti a správnosti projektové dokumentace.
4 Základní požadavky na prostorovou geometrii staveb. Příklady kontroly možnosti dodržení limitních rozměrů i po započtení uvažovaných odchylek geometrické přesnosti výstavby. Kontrolní postupy při realizaci.
5 Zkoušky betonu in situ.
6 Vlhkost stavebních konstrukcí a materiálů.
7 Základní požadavky na ochranu spodní stavby proti vodě a radonu. Zásady pro provádění protiradonových opatření.
8 Základy a zásady při projektování a provádění budov z pohledu stavební fyziky. Příklady řešení návrhu prostorových dispozic a detailů z pohledu tepelné techniky, akustiky apod. Kontrolní metody při provádění staveb a jejich dokončování.
9 Požárně technické požadavky na střešní pláště, nenosné konstrukce, TZB atd.
10 Požadavky na povrchové úpravy stavebních konstrukcí a hodnocení jejich kvality (podlahy, pohledový beton, SDK konstrukce, obklady a dlažby apod.).
Literatura 
[1]  Matějka, Zdeněk, Václav Šanda a kol.. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN: 8086769615
[2]  Jaroslav Nenadál a kol.: Moderní management jakosti; Management Press, 2008; ISBN: 978-80-7261-186-7
[3]  Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C. H. Beck, 2008, ISBN: 978-80-7400-009-6.
[4]  Hoyle, D. (2007): Quality Management Essenttial. In Elsevier Limited, ISBN 0-75-066786-9
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )