Technologie výroby stavebních dílců

Kód předmětu: 122YTSD
Garant předmětu: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět je koncipován jako povinně volitelný. V tomto předmětu jsou studenti seznámeni se základními požadavky na materiály a postupy vhodné pro prefabrikované konstrukce. Jsou zde představeny nejběžnější materiály, ze kterých jsou vyráběny prefabrikáty, technologické postupy při výrobě a technologické postupy při montáži. romě základní výroby stavebních dílců betonových pro pozemní i inženýrské stavby je pozornost věnována výrobě kovoplastických dílců pro obvodové pláště, keramickým dílcům, sádrokartonovým dílcům, dílcům na bázi dřeva, střešním izolačním dílcům, plátovaným plechům a další drobné prefabrikaci. V průběhu předmětu probíhají dvě exkurze do výroben stavebních dílců.
Obsah 
1. Stavební dílce – druhy, materiály a historie. Dělení konstrukcí z dílců.
2. Realizace zakázky ze stavebních dílců. Betonové stavební dílce.
3. Dílce pro pomocné konstrukce. Bednění a lešení.
4. Beton - Technologie výroby betonu. Označování betonu a základní zkoušky betonu.
5. Betonové dílce - montáž. Realizace výstavby podzemích konstrukcí z dílců a mostních konstrukcí z dílců.
6. Povrchové úpravy betonových dílců. Protihlukové betonové stěny.
7. Předepnuté dutinové panely
8. Exkurze do výrobny stavebních dílců.
9. Tolerance v pozemních a inženýrských stavbách pro dílcové konstrukce.
10. Tenkostěnné ocelové stavební dílce.
11. Porobeton - výroba a vlastnosti porobetonu. Montáž porobetonových dílců.
12. Lisované prvky. Konstrukce z lisovaných dílců a montáž.
13. Exkurze do výrobny prostorových prefabrikátů.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Elliott, Kim S.; Precast Concrete Structures, 2017, ISBN 978-0-367-02803-9
[2]  Ertl, R.; Toleranzen in Hochbau, 2013, ISBN 978-3-481-03030-8
[3]  ČSN EN 13369 ed.2: Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, 2019, kat číslo: 508040
Doporučená literatura:
[4]  ČSN EN 1992-1-1 ed. 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2019, kat číslo: 76653
[5]  ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, 2010, kat číslo: 86077
[6]  ČSN EN 206+A2 - Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2021, kat číslo: 512427
[7]  Svoboda L. a kol.: Stavební hmoty, 2004, ISBN: 80-8076-007-1
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb (NL201900_99), skupina obor Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty (NL20160100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 2. semestr (NM20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )
- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - technologie (NR20230100_3), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )