Projekt 2M

Kód předmětu: 123P02M
Garant předmětu: prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Dle zadání.
Obsah 
Obsahem předmětu je provedení rešerše k zadané problematice z oblasti materiálového inženýrství a provedení úvodních experimentů, které ověří vhodnost dalšího experimentálního postupu. Pro provedení rešerše student vychází z nejnovějších vědeckých poznatků v dané oblasti, zejména z článků, uvedených v databázích WoS a Scopus.Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Svoboda, Luboš a kol.: Stavební hmoty. 2.přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1
[2]  Aitcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-39-9
Doporučená literatura:
[3]  Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0
[4]  Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8
[5]  Siddique, R. Khan,M. I.:Supplementary Cementing Materials, Springer, Berlin, 2011, ISBN 978-3-642-17866-5
Studijní pomůcky:
[6]  články v databázích WoS a Scopus
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr, projekt (BM20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr, projekt (BM20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )