Stavební hmoty

Kód předmětu: 123SHMA
Garant předmětu: doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://k123.fsv.cvut.cz/stavebni-hmoty-shma/

Anotace(semestr )
Materiálová základna stavebnictví, klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukci. Estetická a užitná hodnota. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy zkušebnictví.
Obsah 
Klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů
a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukci. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy zkušebnictví.

Obsah přednášek:
1. Pojem stavební hmoty. Materiály podle základní funkce. Zákonné požadavky na stavební hmoty. Optimální materiálové řešení. Zkušebnictví a správná laboratorní praxe
2. Zkoušení a odběr vzorků. Základní vlastnosti materiálů spojené s objemem a hmotností.
3. Mechanické vlastnosti materiálů - pevnost, modul pružnosti.
4. Mechanické vlastnosti materiálů. Křehkost a houževnatost. Tvrdost. Únavová pevnost. Adheze a koheze.
5. Vlhkostní vlastnosti. Tepelně technické vlastnosti. Trvanlivost materiálů.
6. Vzdušná pojiva (sádra, vápno). Hydraulická pojiva (Portlandský cement). Geopolymery.
7. Beton. Základní pojmy. Složky betonu. Označování betonu. Návrh betonové směsi.
8. Železobeton. Vysokohodnotné betony. Těžké betony. Lehké betony. Betonové prefabrikáty. Sklobeton. Malty.
9. Stavební kámen. Výrobky z nepálené hlíny. Pálená cihla. Střešní krytina. Obkladová keramika.
10. Kovy. Struktura a obecné vlastnosti kovů. Ocel, litina. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny.
Zinek a titanzinek. Ostatní kovy.
11. Dřevo. Vlastnosti, škůdci, ochrana dřeva. Materiály na bázi dřeva. Materiály na bázi celulózy. Ovčí vlna.
12. Živice. Přírodní a ropné asfalty. Modifikace asfaltu. Výrobky z asfaltu. Sklo. Vlastnosti a výrobky.
13. Polymerní materiály. Rozdělení plastů. Hlavní termoplasty. Významné reaktoplasty.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Svoboda, Luboš a kol.: Stavební hmoty. 2.přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1
[2]  Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0
[3]  Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5
[4]  Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8
Doporučená literatura:
[5]  Somayaji, S.: Civil engineering materials. 2nd ed. - Prentice Hall, 2001
[6]  Atcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-39-9
[7]  Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 1. semestr (BA20150100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 1. semestr (BA20150100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )