Technologie výroby stavebních materiálů

Kód předmětu: 123TVSM
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Výuka probíhá v teoretické i praktické formě (exkurze) se zaměřením na vybrané skupiny výroby frekventovaných stavebních materiálů pro významné části staveb a jejich částí, sleduje surovinové a materiálové zdroje vč. jejich vlivu na kvalitu produktu nebo výrobní postupy, požadavky na výrobní operace a mezioperace, systém řízení toku materiálu a výrobního procesu a úkoly pracovníků, zejména technologa provozu a náplni jeho práce. Je zaměřena též na poznání vlivu materiálových, technologických a řídících operací na kvalitu konečného produktu, na metody hodnocení kvality produkce a splnění požadavků pro uvedení vytvořeného výrobku na trh (výrobní dokumentace-TL, TN) a pro zabudování do stavebních konstrukcí (certifikace, shoda, ES apod.). Seznámení s reálnými podmínkami ve výrobě vybraných materiálů (podle časové dostupnosti), s prací technologů a operátorů a s požadavky na vzdělání pro konkrétní činnosti si klade za cíl, ukázat možnosti uplatnění studenta po ukončení školy.
Obsah 
1. Úvod
2. Technologie výroby cementu
3. Technologie výroby maltovin
4. Technologie výroby betonu
5. Technologie výroby betonu
6. Technologie výroby vápenných pojiv
7. Technologie výroby síranových pojiv
8. Technologie výroby keramických prvků
9. Technologie výroby izolačních prvků
10. Technologie výroby skleněných prvků
11. Kovy a jejich slitiny
12. Technologie výroby asfaltových výrobků
13. Technologie výroby plastových výrobků
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  !Pytlík, P., Technologie betonu, VUT v Brně, VUTIUM, 2000
[3]  !Hanykýř, V., Kuntzendörfer, J., Technologie keramiky, Silikátový svaz, 2008
[4]  !Svoboda, L., a kol., Stavební hmoty, JAGA Bratislava 2004
[6]  Doporučená literatura:
[7]  ?Příručka technologa, BETON, Českomoravský cement, 2010
[8]  ?Aitcin, P., C., High Performance Concrete (Modern Concrete Technology), CRC Press 1998, ISBN-13: 978-0419192701
[9]  ?Comité euro-international du béton: Autoclaved Aerated Concrete: Manual of Design and Technology, Construction Press
[10]  , ISBN-13: 978-0904406764
[11]  ?Šauman, Z.: Maltoviny I. Vysoké učení technické v Brně, 1993
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 8. semestr (BM20200800), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )