Základy fyzikální chemie

Kód předmětu: 123YFCH
Garant předmětu: prof. Ing. Martin Keppert, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Fyzikální chemie studuje vlastnosti látek na molekulární úrovni pomocí fyzikálních a chemických metod. Přednášky a cvičení se věnují vybraným tématům fyzikální chemie, která mají vztah k materiálovému inženýrství. Fázové rovnováhy v jedno a více složkových systémech – fázové diagramy, dopad fázového chování látek na jejich aplikace. Termochemie a chemické rovnováhy v systémech s pevnou fází (tepelný rozklad pevných látek). Kapalné systémy - acidobazické a srážecí rovnováhy - pH a rozpustnost látek. Reologie, procesy odehrávající se na povrchu kapalin a pevných látek. Elektrochemické procesy uplatňující se při korozi kovových materiálů.
Obsah 
1. Stavové chování čistých látek – fázové diagramy, rovnováhy v čistých látkách.
2. Stavové rovnice plynů a kapalin.
3. Základy termodynamiky.
4. Termochemie.
5. Rovnováha kapalina – pára ve dvousložkových směsích. Henryho zákon.
6. Rovnováhy v systémech pevná fáze – kapalina (dvou a třísložkové fázové diagramy).
7. Chemická rovnováha.
8. Kapalné roztoky – rovnováhy v roztocích elektrolytů (pH a součin rozpustnosti).
9. Interakce pevná látka – kapalina (srážení, rozpouštění).
10. Povrchy pevných látek a kapalin.
11. Koloidní systémy.
12. Elektrochemické procesy.
13. Základy reologie.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  P. Atkins a J. de Paula, Fyzikální chemie, ČVUT 2013, ISBN 9788070808306
[2]  L. Bartovská a M. Šišková, Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT 2010, ISBN 978-80-7080-745-3
Doporučená literatura:
[3]  I. Malijevská, A. Malijevský, J.P. Novák a P. Slavíček, Záhady, klíče,zajímavosti očima fyzikální chemie, VŠCHT 2013, ISBN 978-80-7080-824-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 1. semestr (NM20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )