Moderní metody navrhování stavebních materiálů

Kód předmětu: 123YMNM
Garant předmětu: prof. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+3

Anotace(semestr )
Využití dosavadních znalostí při praktickém návrhu stavebních materiálů, seznámení se s moderními trendy. Pokročilé metody návrhu směsí a jejich optimalizace pro dosažení požadovaných užitných vlastností. V rámci praktické části předmětu studenti provedou technologický návrh a přípravu stavebního materiálu s využitím dostupných surovin, jeho optimalizaci vč. experimentálního ověření optimalizovaných parametrů.
Obsah 
1. Úvod, organizační pokyny. Historie a vývoj požadavků na užitné vlastnosti materiálů.
2. Vybraných experimentální metody pro stanovení užitných vlastností materiálů, chybová analýza.
3. Seznámení se základními a pokročilými optimalizačními metodami návrhu směsí.
4. Simplexová optimalizace a její uzpůsobení pro návrh vícesložkových stavebních materiálů, návrh a výroba výchozí sady vzorků.
5. Stanovení funkčních vlastností výchozí sady vzorků, návrh složení směsí pro další optimalizační krok.
6. Příprava směsí a výroba zkušebních těles pro první optimalizační krok.
7. Stanovení funkčních vlastností, vyhodnocení prvního optimalizačního kroku.
8. Příprava směsí a výroba zkušebních těles pro druhý optimalizační krok.
9. Stanovení funkčních vlastností, vyhodnocení druhého optimalizačního kroku.
10. Příprava směsí a výroba zkušebních těles pro třetí optimalizační krok.
11. Stanovení funkčních vlastností, vyhodnocení třetího optimalizačního kroku.
12. Vyhodnocení optimalizační metody, prezentace použitých postupů a dosažených výsledků.
13. Shrnutí problematiky, klasifikace.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pytlík, P., Technologie betonu, VUT v Brně, VUTIUM, 2000, ISBN - 80-214-1647-5
[2]  Hanykýř, V., Kuntzendörfer, J., Technologie keramiky, Silikátový svaz, 2008, ISBN - 978-80-86821-48-1
[3]  Svoboda, L., a kol., Stavební hmoty, JAGA Bratislava 2004, ISBN - 978-80-80-76-057-1
[4]  Příručka technologa, BETON, Českomoravský cement, 2010
Doporučená literatura:
[5]  Speciální betony, Svaz výrobců betonu ČR, PRAHA 2001, ISBN - 80-238-2678-6
[6]  Aitcin, P., C., High Performance Concrete (Modern Concrete Technology), CRC Press 1998, ISBN-13: 978-0419192701
[7]  Comité euro-international du béton: Autoclaved Aerated Concrete: Manual of Design and Technology, Construction Press, 1978, ISBN-13:978-0904406764
[8]  Šauman, Z.: Maltoviny I. Vysoké učení technické v Brně, 1993
[9]  Söbek, T., Přísady a přídavky do malt a betonů, NTL, Praha 1985
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 2. semestr (NM20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )