Stavební materiály pro sofistikované aplikace

Kód předmětu: 123YSMA
Garant předmětu: Ing. Lukáš Fiala, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://k123.fsv.cvut.cz/stavebni-materialy-pro-sofistikovane-aplikace/

Anotace(semestr )
Předmět je úvodem ke studiu sofistikovaných stavebních materiálů (tzv. SMART materials) na bázi cementových kompozitů a alkalicky aktivovaných aluminosilikátů. Jsou nastíněny jejich materiálové vlastnosti, možnosti dosažení požadované sofistikované vlastnosti, využitelnost v praxi. Předmět se zaměřuje zejména na nové materiály s vyšší přidanou hodnotou, které souvisí s rozvojem v oboru a umožňuje se studentům seznámit s nejnovějšími trendy ve stavebnictví. Předmět se dále dotýká multikriteriálního hodnocení materiálů s ohledem na dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje.
Obsah 
1. Cementové kompozity a alkalicky aktivované aluminosilikáty jako materiály vhodné pro smart stavební aplikace.
2. Souhrn důležitých pojmů v oblasti elektrických vlastností stavebních materiálů, chování stavebních materiálů ve stejnosměrném a střídavém elektrickém poli, možnosti měření elektrických veličin.
3. Elektrické vlastnosti referenčních stavebních materiálů a stavebních materiálů s přidanou elektricky vodivou fází.
4. Elektricky vodivé příměsi používané pro úpravu elektrických vlastností stavebních materiálů.
5. Možnosti využití stavebních materiálů se zvýšenou elektrickou vodivostí.
6. Self-heating aplikace stavebních materiálů se zvýšenou elektrickou vodivostí.
7. Self-sensing aplikace stavebních materiálů se zvýšenou elektrickou vodivostí.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  SVOBODA, L. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga, 2009. ISBN 978-80-8076-057-1
[2]  COLLEPARDI, M.: Moderní beton, ČKAIT, 2009., ISBN 978-80-87093-75-7
Doporučená literatura:
[3]  HAN, B., YU, X., OU, J. Self-Sensing Concrete in Smart Structures. Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 978-0-12-800517-0
[4]  SHI, C., ROY, D., KRIVENKO P. Alkali-Activated Cements and Concretes. New York: CRC Press, 2005. ISBN 9780415700047
[5]  ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Transport Processes in Concrete. 1st ed. London: Spon Press, 2002. ISBN 0-415-24264-94
[6]  HAN, B., ZHANG, L., OU, J. Smart and Multifunctional Concrete Toward Sustainable Infrastructures. Singapore: Springer, 2017. ISBN 978-981-10-4348-2
[7]  CHUNG, D. D. L. Multifunctional Cement-Based Materials. New York: Marcel Dekker, 2003. ISBN 9780824746100
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )