Technologie výroby stavebních materiálů

Kód předmětu: 123YTVM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Výuka je vedena jak teoreticky, tak prakticky (formou laboratorních cvičení a exkurzí) se zaměřením na procesy spojené s výrobou nejčastěji používaných stavebních materiálů; od výběru a zhodnocení surovinových a materiálových zdrojů, požadavků na výrobní operace, systému řízení produkce materiálu a výrobního procesu, až po jednotlivé úkoly pracovníků, zejména technologa provozu a náplni jeho práce. Výuka je rovněž zaměřena na poznání vlivu materiálových, technologických a řídících operací na kvalitu konečného produktu, na metody hodnocení kvality produkce a splnění požadavků pro uvedení vytvořeného výrobku na trh (výrobní dokumentace-TL, TN) a pro zabudování do stavebních konstrukcí (certifikace, shoda, ES apod.). V rámci exkurzí se studenti seznámí s reálnými podmínkami ve výrobě vybraných materiálů (podle časové dostupnosti), s prací technologů a operátorů a s požadavky na vzdělání pro tyto specifické profese.
Obsah 
1. Úvod
2. Technologie výroby materiálů na bázi cementů
3. Technologie výroby materiálů na bázi vápenných pojiv
4. Technologie výroby síranových pojiv
5. Technologie výroby keramických prvků
6. Technologie výroby skleněných prvků, kovů, asfaltových a plastových výrobků
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pytlík, P., Technologie betonu, VUT v Brně, VUTIUM, 2000
[2]  Hanykýř, V., Kuntzendörfer, J., Technologie keramiky, Silikátový svaz, 2008
[3]  Svoboda, L., a kol., Stavební hmoty, JAGA Bratislava 2004
Doporučená literatura:
[5]  Příručka technologa, BETON, Českomoravský cement, 2010
[6]  Aitcin, P., C., High Performance Concrete (Modern Concrete Technology), CRC Press 1998, ISBN-13: 978-0419192701
[7]  Comité euro-international du béton: Autoclaved Aerated Concrete: Manual of Design and Technology, Construction Press
Nezařazeno:
[8]   ISBN-13: 978-0904406764
Doporučená literatura:
[9]  Šauman, Z.: Maltoviny I. Vysoké učení technické v Brně, 1993
[10]  Söbek, T., Přísady a přídavky do malt a betonů, NTL, Praha 1985
[11]  Speciální betony, Svaz výrobců betonu ČR, PRAHA 2001
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb (NL201900_99), skupina obor Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty (NL20160100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - technologie (NR20230100_3), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )