Akustika budov

Kód předmětu: 124AKUB
Garant předmětu: Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D., Ing. Jiří Nováček, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2

Anotace(semestr B232)
Studenti si v rámci předmětu podstatně rozšíří základní znalosti z oblasti akustiky budov, které získali v rámci bakalářského studia. Navazující předmět je zaměřený nejen na podrobnější výklad a procvičení základních témat, ale také na jejich rozšíření o nová témata, se kterými se specialista na stavební fyziku či akustik běžně setkává ve stavební praxi.
Obsah 
1. Úvod (přehled témat, opakování základních pojmů)
2. Vzduchová neprůzvučnost jednoduchých stavebních prvků (vliv skladby a způsobu zabudování na neprůzvučnost, podrobné výpočtové metody, příklady z praxe)
3. Vzduchová neprůzvučnost dvojitých stavebních prvků (vliv skladby a způsobu zabudování na neprůzvučnost, podrobné výpočtové metody, příklady z praxe)
4. Kročejová neprůzvučnost stropních prvků (normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku stropních desek, vliv skladby a způsobu zabudování, podrobné výpočtové metody, těžké a lehké plovoucí podlahy a povlakové podlahy, snížení hladiny kročejového zvuku v závislosti na kmitočtu, výpočet, příklady z praxe)
5. Boční přenos zvuku (přenos bočními stavebními prvky a nepřímý přenos vzduchem) a boční přenos kročejového zvuku (výpočtové metody, požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi)
6. Hluk technického zařízení budov (sanitární instalace, vzduchotechnika, výtahy)
7. Pružné ukládání strojů (volné a vynucené kmitání, rezonanční diagram), pružné ukládání částí budov (schodiště, výtahy)
8. Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov (přenos zvuku zvenku dovnitř, neprůzvučnost oken, vliv větracích prvků)
9. Budova jako stacionární zdroj zvuku (přenos zvuku z budovy ven, vliv obvodového pláště, vzdálenosti a orientace)
10. Prostorová akustika (optimální doba dozvuku a akustický návrh vybraných druhů vnitřních prostorů – učebny a posluchárny, tělocvičny, bazénové haly apod.)
11. Prvky pro pohlcování zvuku, prvky odrážející a rozptylující zvuk
12. Hluk z dopravy (pozemní komunikace jako zdroj zvuku, metodika výpočtu hluku z dopravy)
13. Opatření proti hluku z dopravy (urbanistická, technická, organizační)
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.
Doporučená literatura:
[2]  ČSN EN ISO 12354 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků, všechny části
[3]  ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 2. semestr (NB20230202_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )