Historické konstrukce a rekonstrukce budov

Kód předmětu: 124HRRB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/HRRB

Anotace(semestr )
V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR, historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb. Dále jsou přednášky zaměřeny na témata související s vlastní ochranou historických a památkově chráněných staveb. Zejména se jedná o vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení; nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření; trvanlivost a spolehlivost; mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy; poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí a diagnostika staveb.
Obsah 
1. Degradační procesy, vady a poruchy staveb 1.
2. Degradační procesy, vady a poruchy staveb 2.
3. Průzkumy památek 1.
4. Průzkumy památek 2.
5. Diagnostika a hodnocení stavebních konstrukcí.
6. Poruchy a konzervace kamenných materiálů.
7. Poruchy a konzervace omítaných povrchů.
8. Poruchy a sanace základových konstrukcí historických budov.
9. Poruchy a sanace svislých nosných konstrukce historických zděných budov.
10. Příklady z praxe / exkurze: např. katedrály sv. Barbory.
11. Poruchy a sanace klenbových konstrukcí a keramických stropů historických budov 1.
12. Poruchy a sanace klenbových konstrukcí a keramických stropů historických budov 2.
13. Příklady z praxe / exkurze: např. obnova Karlova mostu a katedrály sv. Víta.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2017
[2]  Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov I., Stavební informace, Praha 2005
[3]  Balík, M. a kolektiv: 100 osvědčených stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada 2011
[4]  Razim, V., Macek, P.: Zkoumání historických staveb, Praha 2011
[5]  Beránek, J. a kolektiv.: Metodika stavebněhistorického průzkumu, NPÚ Praha 2015
Doporučená literatura:
[6]  Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996
[7]  Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
[8]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
[9]  Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov – ochrana proti vlhkosti a radonu, Stavební informace, Praha 2006
[10]  Witzany, J. a kol: Rekonstrukce, poruchy a sanace betonových konstrukcí, Stavební informace, Praha 2004
[11]  Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Zděné valené klenbové konstrukce, Stavební ročenka 2006, Bratislava 2005
[12]  Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 9, Praha 2008
[13]  Witzany, J., Čejka, T.: Výzkum fyzikálně mechanických vlastností porézních zdících prvků, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 10, Praha 2008
[14]  Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003
[15]  Muk, J.: Historické konstrukce I. Praha: ČVUT, 1996
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr (NA20190101), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr (NA20190101), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr (NA20190101), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )