IZS a ochrana obyvatelstva Q

Kód předmětu: 124IZSQ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět je složen ze dvou tematických částí, a to technické části a komunikačních dovedností. Technická část je zaměřena na seznámením studentů se strukturou, fungováním a složkami integrovaného záchranného systému, principy, strukturou a prostředky ochrany obyvatelstva a úvodem do požární bezpečnosti. Část předmětu komunikačních dovedností je zaměřena na různé způsoby verbální a neverbální komunikace a prezentace před publikem.
Obsah 
Integrovaný záchranný systém
Havarijní plánování
Ochrana obyvatelstva
Požární bezpečnost
Komunikační dovednosti
Literatura 
[1]  Šenovský, Michail, Adamec Vilém a Hanuška Zdeněk. Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-65-5.
[2]  Kratochvílová, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-70-1.
[3]  Smith, Hugh O. Fire brigades (United Kingdom): their constitution, rights, and responsibilities. Second. Birmingham: Whitmore & Co, 1907.
[4]  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) v aktuálním znění
[5]  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v aktuálním znění
[6]  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění
[7]  Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz
Návaznosti 
Tento předmět může při kontrole studijního plánu nahradit předmět 124SPP
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )