Měření denního osvětlení

Kód předmětu: 124MDO
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: Zatím není, případně stránky předmětu 124XMDO.

Anotace(semestr )
Předmět rozšiřuje poznatky z denního osvětlení získané především v povinných předmětech 124SF1, 124SF01 a 124SFA a ve volitelném předmětu 124XSFO. Studenti se seznámí se zásadami a potřebnými podmínkami pro měření denního osvětlení a světelně technických vlastností vybraných stavebních prvků. Konkrétně se jedná o měření osvětlenosti v síti kontrolních bodů, na vodorovné, šikmé a svislé rovině, měření činitele odrazu světla, znečištění osvětlovacího otvoru a podobně. Tyto poznatky mohou později studenti využít při návrhu konstrukce z hlediska jejích odrazivých vlastností, velikostí osvětlovacích otvorů, směru světelného toku, barevnosti a podobně.
Obsah 
1. Úvod do předmětu, vymezení oblastí stavební fyziky.
2. Stanovení polohy Slunce, proslunění a oslunění.
3. Denní osvětlení - definice, požadavky, výpočet, měření, okrajové podmínky, vlastnosti oblohy, přístrojové vybavení.
4. Stanovení nejistot měřených hodnot, význam přesnosti měřicích přístrojů a dalších vlivů.
5. Propustnost světla průhledným vs. průsvitným materiálem, způsoby určení činitele prostupu světla.
6. Prostup světla u čistého vs. špinavého okna v závislosti na množství skel. Spektrální propustnost zasklení.
7. Znečištění osvětlovacích otvorů.
8. Vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti. Činitel odrazu světla.
9. Specifika stanovení činitele odrazu světla u vodorovných ploch.
10. Činitel denní osvětlenosti na svislé rovině. Jas stínících překážek.
11. Kvalita výhledu z místnosti.
12. Jasové poměry jako jedno z kvalitativních kritérií při zajišťování vizuálního komfortu.
13. Stanovení pravděpodobnosti rizika možného oslnění od plošného zdroje světla.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Prezentace a podklady přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.
[2]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 2015, 156 s. ISBN 978-80-01-05858-9.
[3]  VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 2016, 176 s. ISBN 978-80-01-06060-5.
Doporučená literatura:
[4]  ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha: ÚNMZ, únor 2014.
[5]  ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha: ÚNMZ, únor 2014.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 2. semestr (NB20230202_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )