Měření tepelně-technických veličin

Kód předmětu: 124MTTV
Garant předmětu: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět je úvodem do problematiky měření v oblasti stavební tepelné techniky. Je rozdělen do tří bloků. První blok poskytuje nezbytné základní znalosti ze statistiky a teorie měření v obecné rovině, aby byl absolvent schopen analyzovat naměřená data, stanovit nejistotu měření a dále s ní pracovat při interpretaci výsledku. V druhém bloku se podrobně probírají různé metody měření tepelně technických veličin, jejich fyzikální principy, možnosti a limity jejich použití. V třetím bloku jsou studenti seznámeni s typickými úlohami ze stavební praxe, při jejichž řešení se využívá měření tepelně technických veličin. Cvičení z tohoto předmětu zahrnují teoretické početní úlohy k procvičení analýzy naměřených údajů, komplexní laboratorní úlohy zahrnující samostatnou realizaci měření a zpracování naměřených údajů, odborné exkurze a praktické ukázky vybraných měřicích metod.
Obsah 
1. význam a možnosti použití měření ve stavební tepelné technice - přehled
2. úvod do teorie měření – základní statistické pojmy, chyby a nejistoty měření, interval spolehlivosti, přesnost měřicích přístrojů
3. úvod do teorie měření – stanovení nejistoty měření a šíření nejistoty ve výpočtech
4. měření teploty a tepelného toku – metody, přístroje, pracovní postupy
5. měření hmotnosti a vlhkosti – metody, přístroje, pracovní postupy
6. měření tlaku, průtoku, rychlosti a směru proudění – metody, přístroje, pracovní postupy
7. měření spotřeby energie – metody, přístroje, pracovní postupy
8. měření parametrů vnitřního prostředí a meteorologických veličin – metody, přístroje, pracovní postupy
9. diagnostika budov – infračervené snímkování
10. diagnostika budov – stanovení průvzdušnosti budov (tzv. blower door test)
11. diagnostika budov – dlouhodobé sledování odezvy vnitřního prostředí na klimatickou zátěž a dlouhodobé měření spotřeby energie v budovách
12. diagnostika budov – dlouhodobé sledování stavu vnitřního prostředí a stavu konstrukcí pro hodnocení rizika vlhkostních poruch
13. stanovení tepelně technických vlastností materiálů a stavebních výrobků laboratorními metodami
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Matuška T.: Experimentální metody v technice prostředí, skripta, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN 80-01-03291-4
[2]  Tywoniak J. a kol.: Sledování energetických vlastností pasivních domů, Grada, Praha, 2012, ISBN 978-80-247-4277-9
[3]  Novák J.: Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Grada, Praha, 2008, ISBN 8024719535
Doporučená literatura:
[4]  Taylor J.R.: An introduction to error analysis, University science books, Sausalito, 1997, ISBN 0-935702-75-X
[5]  Vollmer, M., Mollman, K.-P.: Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, ISBN 978-3-527-41351-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 1. semestr (NB20230102_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )