Projekt 1

Kód předmětu: 124P01C
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124P01C

Anotace(semestr B232)
Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo jiný objekt, např. mateřská škola penzion, apod.). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Výuka předmětu je komplexně zaměřena a profesně je rozdělena mezi více kateder - dominantní je však stavební řešení budovy. Dalšími řešenými částmi jsou: statický návrh nosné konstrukce, řešení technických zařízení budovy a návrh spodní stavby (zakládání). Řešením zadání předmětu Projekt 1 student získává schopnost komplexního přístupu k návrhu budovy v souladu se současnými poznatky a předpisy. Cílem výuky je zejména získání schopnosti vnímaní problematiky návrhu staveb v širších souvislostech (návaznost jednotlivých profesí, vzájemná interakce požadavků na stavební konstrukce). Součástí výstupů je prezentace práce studenta.
Obsah 
1. Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty s popisem, pro každou min. 2 půdorysy), v návaznosti na celkovou analýzu požadavků na budovu, včetně koncepčního návrhu obalových konstrukcí budovy a jejich základního tepelně-technického posouzení (U).
2. Koncepční návrh řešení klíčových stavebních detailů pro zvolenou variantu konstrukčního systému, návrh skladeb.
3. Konstrukčně statické řešení hlavních částí nosné konstrukce budovy.
4. Půdorys typického podlaží 1:50
5. Návrh základových konstrukcí budovy 1:100
6. Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50/1:100 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)
7. Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + skladby vodorovných konstrukcí
8. Tři podrobně zpracované stavební detaily zadané vyučujícím 1:5 nebo 1:2, vycházející z koncepčního návrhu klíčových detailů z úvodního návrhu konstrukčního systému.
9. Pohled na střechu 1:100
10. Pohled na fasádu (technický) 1:100
11. Situace 1:500 (zahrnujcí řešení okolních ploch, návaznostni na okolní zástavbu)
12. Technická zpráva (zpráva D.1.1. podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.)
13. Kompletace projektu, dopracování.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5
[5]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
Studijní pomůcky:
[6]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
[7]  http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PSI2
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124SF01
------
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 102BAPC v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 123P02C
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124P02C
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 125P02C
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133P02C
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134P02C
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135P02C
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 6.semestr (BC201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 6.semestr (BC202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 6.semestr (BC202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )