Projekt 2C

Kód předmětu: 124P02C
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124P02C

Anotace(semestr B241)
Obsahem Projektu 2 je zpracování dílčí části projektové dokumentace pozemní stavby středního rozsahu (příklady viz níže). Student zpracuje návrh technického řešení budovy ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt (podrobně viz níže). Základní rozsah práce je doplněn o další specifické části na základě domluvy s vedoucím projektu (s přihlédnutím k zájmu studenta o konkrétní problematiku). Díky práci na Projektu 2 získá student schopnost flexibilního přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).
Obsah 
1. Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty s popisem, pro každou min. 2 půdorysy), v návaznosti na celkovou analýzu požadavků na budovu, včetně koncepčního návrhu obalových konstrukcí budovy a jejich základního tepelně-technického posouzení (U).
2. Koncepční návrh řešení klíčových stavebních detailů pro zvolenou variantu konstrukčního systému, návrh skladeb.
3. Konstrukčně statické řešení hlavních částí nosné konstrukce budovy.
4. Půdorys typického podlaží, 1:50 (1:100), návrh základových konstrukcí budovy 1:100
5. Půdorys jednoho dalšího podlaží dle zadání vyučujícího – suterén, 1.NP, poslední NP, 1:100 (1:50)
6. Příčný řez a podélný objektem, 1:50 a 1:100 (poloha řezu zadána vyučujícím, musí obsahovat schodiště)
7. Pohled na fasádu (technický), 1:100, pohled na střechu 1:100
8. Situace, řešení širších vztahů, 1:500
9. Tři vybrané stavební detaily (zadané vyučujícím), 1:5 nebo 1:2
10. Technická zpráva (zpráva D.1.1. podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.)
11. Základní tepelně-technické posouzení obalových konstrukcí (U), koncepční řešení energetické náročnosti budovy
12. Specifická část: zadána po dohodě s vyučujícím v závislosti na zájmu studenta. Možné varianty: Podrobné stanovení energetické náročnosti budovy, podrobné řešení dalších stavebních detailů, alternativní řešení hydroizolační obálky spodní stavby, modelování stavebního detailu ve 2D teplotním poli, jiné zadání dle zájmu studenta (po vzájemné dohodě s vyučujícím).
13. Kompletace projektu, dopracování.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5
[5]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
Studijní pomůcky:
[6]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
[7]  http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124P01C
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, projekt (BC20130700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )