Projekt 4C

Kód předmětu: 124P04C
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=mgr&kod=124P04C

Anotace(semestr )
Student zpracovává vybrané části projektové dokumentace buď novostavby pokročilé budovy (zadání "N") nebo rekonstrukce starší budovy (zadání "R"). V první fázi student navrhuje koncepci konstrukčního řešení a základní řešení širších vztahů (N) nebo zpracovává zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu budovy a analýzu širších vztahů (R). Dále provádí optimalizaci variant konstrukčního řešení (N) nebo zhodnocení stavebně technického stavu zadaného objektu - STP (R). V další fázi provede koncepční návrh stavebních detailů (N) nebo analýzu poruch a jejich příčin - STP (R). Dále zpracovává vybranné části projektové dokumentace budovy nebo její části (N) nebo provádí návrh vybranných sanačních opatření (R).
Obsah 
1. Specifikace typu zdání: novostavba pokročilé budovy (N) nebo rekonstrukce starší budovy (R) - stanovení rozsahu práce.
2. N: návrh koncepce konstrukčního řešení, základní řešení širších vztahů (situace), R: zjednodušená dokumentace stávajícího stavu budovy, analýza širších vztahů (situace).
3. N: optimalizace variant konstrukčního řešení, R: zhodnocení stavebně technického stavu zadaného objektu (STP).
4. N: koncepční návrh stavebních detailů, R: analýza poruch a jejich příčin (STP).
5. N: zpracování vybranných půdorysů nebo jejich částí, koncepce řezu, R: analýza poruch a jejich příčin (STP).
6. N: svislý řez objektem ve vybranných místech, návaznosti do půdorysu, R: stanovení závěrů STP, doporučení pro sanaci
7. N: analýza stavebně-fyzikálních souvislostí nebo statické řešení (dle spec.), R: koncepční návrh sanačních opatření
8. N: dořešení stavebních detailů nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření
9. N: dořešení stavebních detailů nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření
10. N: dořešení stavebních detailů nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření
11. N: technické řešení fasád a střechy, dořešení situace nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření
12. N: technická zpráva, celková kontrola a kompletace projektu, R: celková kontrola a kompletace projektu
13. Závěrečná prezentace prací, diskuze, zápočet
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5
Studijní pomůcky:
[5]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, volitelný projekt, 2. semestr (NC20160200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 2. semestr (NC20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )