Požární bezpečnost staveb Q

Kód předmětu: 124PBSQ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124PBSQ

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na klíčové principy v navrhování a posuzování požární bezpečnosti staveb zejména z hlediska národních požadavků v ČR a na seznámení studentů s následujícími klíčovými tématy: požární terminologie v oblasti požární ochrany a bezpečnosti staveb, statistické sledování událostí, koncept požární prevence a požární represe, poslání Hasičského záchranného sboru ČR, proces hoření, charakteristický průběh a dynamika požáru v interiéru z hlediska stavebního výrobku, konstrukce a konstrukčního systému, požární kodex v ČR a související evropská legislativa, požárně bezpečnostní řešení staveb, pasivní a aktivní požární ochrana, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách.
Obsah 
Úvod do předmětu, terminologie, požární kodex, rozvoj a dynamika požáru
Požární výška objektu, reakce na oheň, druhy konstrukcí a konstrukčních systémů objektů
Požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti
Požární odolnost a bezpečnost vybraných stavebních konstrukcí (požární stěny, stropy, podhledy, požární uzávěry, obvodové stěny, nosné konstrukce střech a střešních plášťů, konstrukce schodišť)
Požární bezpečnost fasádních a střešních systémů
Chování nejpoužívanějších stavebních materiálů v ohni, zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí
Úvod do únikových cest a evakuace osob
Nechráněné a chráněné únikové cesty
Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor budov
Zařízení pro protipožární zásah
Aktivní požární ochrana - požárně bezpečnostní zařízení
Požární specifika panelové bytové výstavby v ČR, instalační rozvody, šachty, kanály v budovách, požární bezpečnost komínů
Vyzvané přednášky expertů a firem z praxe, exkurze
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KUPILÍK, Václav. Konstrukce pozemních staveb: požární bezpečnost staveb. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04291-5.
[2]  POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.
Doporučená literatura:
[3]  STOLLARD, P. et al. Fire from first principles: a design guide to international building fire safety. 4th. New York;Abingdon;: Routledge, 2014. ISBN 0415832616;9780415832618.
Studijní pomůcky:
[4]  POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017.
[5]  Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz
[6]  České technické normy dostupné online: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 6. semestr (BQ201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 6. semestr (BQ202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )