Požární represe

Kód předmětu: 124PORE
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Předmět je rozdělen na 2 tematické související části, a to požární represi a životní prostředí. V části požární represe se studenti blíže seznámí s organizační strukturou a legislativou na úseku požární ochrany v ČR. Těžiště tématu spočívá ve výkladu souvislostí mezi požárním návrhem budov na straně jedné a represivní činností jednotek požární ochrany při zdolávání mimořádných a krizových událostí na straně druhé. Z hlediska požárního zásahu je probírána problematika základů požární taktiky, rozvoje a parametrů požáru, požárně technických charakteristik hořlavých látek, výpočet sil a prostředků, hasebních látek. V souvislosti s provozem v budovách jsou definovány činnosti s různým požárním nebezpečím a jim odpovídající podmínek pro protipožární zásah. V části životní prostředí se studenti seznámí se složkami životního prostředí, základními pojmy a vztahy a dále s bezpečnostními riziky ve složkách životního prostředí. Problematika je v rámci cvičení doplněna exkurzemi do různých vodohospodářských provozů.
Obsah 
Úvod do předmětu, organizační struktura požární ochrany v ČR, HZS ČR
Základní legislativní předpisy na úseku požární ochrany
Základy požární taktiky, rozvoj požáru, fáze požáru, časová osa volného rozvoje požáru
Parametry požáru
Požárně technické charakteristiky hořlavých látek
Výpočet sil a prostředků, stanovení časových a plošných parametrů požáru
Základní hasební látky a jejich hasební účinky
Využití požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby v praxi jednotek požární ochrany
Činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím ve vztahu ke stavebním objektům, složité podmínky pro zásah
Dokumentace požární ochrany
Složky životního prostředí - základní pojmy a vztahy
Bezpečnostní rizika v jednotlivých složkách životního prostředí
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. Spektrum. ISBN 978-80-7385-135-4.
[2]  BRANIŠ, M., 2003: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 3. přepracované vydání. Informatorium Praha
Doporučená literatura:
[3]  HANUŠKA, Zdeněk. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. Praha: MV Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 1996. ISBN 80-902121-0-7
[4]  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění
Studijní pomůcky:
[5]  Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
[6]  Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz
[7]  SMITH, Hugh O. Fire brigades (United Kingdom): their constitution, rights, and responsibilities. Second. Birmingham: Whitmore & Co, 1907.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )