Projekt 2-Q

Kód předmětu: 124PR2Q
Garant předmětu: Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-q&kod=124PR2Q

Anotace(semestr )
Předmětem projektu je řešení požárních souvislostí objektu navrženého v rámci předchozího projektu PR1Q, tj. požárně bezpečnostní řešení, posouzení vybraných stavebních konstrukcí na účinek požáru a návrh souvisejících technických zařízení v budově. Požární návrh a posouzení je řešen pro novostavbu objektu nevýrobního charakteru, zejména občanské vybavenosti. Výstupem z projektu budou následující 3 dílčí samostatně klasifikované části, a to (A) požárně bezpečnostní řešení + vybrané detaily, (B) revize stavebně-konstrukčního řešení a (C) technické zařízení budovy.
Obsah 
(A) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (PBŘ) STAVBY + DETAILY
- PBŘ v rozsahu a struktuře dle požadavků odpovídacích cvičení z předmětu 124PBSQ - Požární prevence.
- 2 vybrané stavební detaily - podrobnost prováděcí projektové dokumentace, výkres A3, M1:5 (event. 1:10), na výkrese jasně popsaná požárně technická souvislost, detaily skicován ručně, doložen bude "vývoj" detailu (pracovní verze skic), přiložit technické listy použitých výrobků nebo systémů, do schématického řezu / půdorysu objektu zakroužkovat polohu detailu

(B) STATIKA
- Revize statického řešení, podrobný návrh a posouzení vybraného nosného prvku za běžné teploty (navázání na PR1Q) včetně výkresové části
- Návrh možných požárních scénářů, výpočet teploty plynu ve vybraném požárním úseku (prostorový požár/lokální požár)
- Výpočet teploty vybraného prvku s následným posouzením požární odolnosti tohoto prvku
- Návrh případné požární ochrany prvku
- Zjednodušené (tabulkové) posouzení požární odolnosti všech nosných prvků
- Technická zpráva

(C) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
- bilanční výpočty pro ZTI a vytápění (výpočet potřeby vody, výpočty průtoků pro vodovod a kanalizaci, návrh DN přípojek)
- návrh přípravy TV
- výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou pro celou budovu
- komplexní technická zpráva: popis ZTI, vytápění, koncepčně VZT
- koordinační výkresy jednotlivých podlaží (generel) pro ZTI v M1:50 až 1:100 – připojovací potrubí, ležaté rozvody, svodné potrubí, stoupačky
- situace v M1:400 až 1:500 s vyznačením přípojek
Literatura 
[1]  POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7
[2]  ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
[3]  ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
[4]  ČSN 73 0821 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí
[5]  ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb
[6]  POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PR1Q
------
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BAPQ v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavbení inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavbení inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )